Покана за участие на национален щанд в Международния панаир за издателска дейност Frankfurter Buchmesse, 20 – 24 октомври 2021 г., гр. Франкфурт, Германия


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие с общ щанд в Международния панаир за издателска дейност Frankfurter Buchmesse, който ще се проведе в периода от 20 – 24 октомври 2021 г. в гр. Франкфурт, Германия.

Участието се организира при следните условия:

ИАНМСП организира национално участие като финансира разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване, обзавеждане, консумативи;
 • Регистрационни и медийни такси;
 • Пропуски за изложители.

Предприятието участник съфинансира участието си както следва:

 • 15% от гореизброените разходи при първо участие в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, 1 125 лв. (хиляда сто двадесет и пет лева).
 • 20% от гореизброените разходи при второ или трето участие в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева).
 • 25% от гореизброените разходи при повече от три участия в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, 1 875 лв. (хиляда осемстотин седемдесет пет лева).

Предприятието участник поема всички други разходи като например

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 • Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК.

Кандидатстването за участие се извършва с подаване на следните документи съгласно Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК;
 • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получени минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Моля да се запознаете с Указанията за попълване на декларацията.
 • Декларация за съгласие във връзка с регламент (EС) №2016/679 от 27 април 2016 за обработване на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR);

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Крайният срок за подаване на заявка за участие във Frankfurter Buchmesse 2021 е 20 август (петък) 2021 г.

 Заявките се изпращат до:

 • ИАНМСП, „Деловодство“, ул. Леге 2 – 4, 1000 София или
 • с електронен подпис на office@sme.government.bg

 

 

Страницата е редактирана последно на: 09.08.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube