Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021, 25-29.10.2021 г., гр. Римини, Италия

В периода 25-29.10.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021, 25-29.10.2021 г., гр. Римини, Италия.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия в областта на рециклирането, инженеринга, машиностроенето, целулозно-хартиената промишленост, мебелната индустрия, производството на строителни материали, технологичния контрол и производството, химическата промишленост, биотехнологиите, както и IT фирмите, които изработват системи за контрол и управление на цикъла на отпадъците и предприятия, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Проявата се организира в изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Ecomondo 2021 е международно събитие с иновативен формат, което обединява всички сектори на кръговата икономика в една единствена платформа: от възстановяването на материали и енергия до устойчивото развитие. Целта на мероприятието е да помогне на компаниите да станат лидери в областта на иновациите, насърчавайки развитието на иновативната и устойчива предприемаческа екосистема. Чрез платформата се дава възможност на компаниите да осъществят контакт с водещи експерти в кръговата икономика.

Всяка година по време на изложението се представят новите приоритети в законодателството/регулацията, научните изследвания и обучението във връзка с кръговата икономика, новите процеси, включително 4.0 и продуктите, свързани с внедряването на зелените технологии в промишлеността. По-конкретно, в партньорство с промишлени асоциации, министерства и други институции, изследователски институции, Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и разстеж се разглеждат и обсъждат нови разработки, нужди и възможности при повторното използване и оценяване на основните форми на електронни и биологични (включително отпадъчни води), алтернативни суровини и промишлен еко дизайн, рекултивация и преквалификация на замърсени зони, включително морски зони и биоикономика. От екодизайн и ефективност до повторно използване и оценяване на суровини и енергия, транспорт, рекултивация и преквалификация на замърсени обекти, срещите под формата на различни събития в рамките на Ecomondo 2021 са с цел да насърчат растежа на компаниите на международните пазари, като предоставят актуална информация за иновациите и добрите практики.

Част от темите, които ще бъдат разгледани по време на изложението са, както следва:

 • Устойчиви технологични иновации за рециклиране и оползотворяване на материали и енергия;
 • Агрохрани след Ковид: нужди, проблеми и възможности чрез опита на агрохранителните компании;
 • Успешни широкомащабни приложения на системно планиране, оценка на риска и планиране на безопасността при използване и повторно използване на водата (включително изменението на климата и биологичното разнообразие) и др.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда да се посети Ecomondo 2021, където и да бъдат проведени двустранни срещи с италиански и други чуждестранни фирми, участници на изложението, както и допълнително организирани срещи съвместно с партньори на ИАНМСП.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема разходите на 1 представител от предприятие за самолетни билети, трансфери и вътрешен транспорт, хотелско настаняване и при необходимост – наем на зали, техническо оборудване, кетърингови и преводачески услуги, разходи за входни такси за посещение на изложбите/конференции/нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на търговската мисия. Максималният брой на предприятията, които могат да бъдат допуснати във финалния списък с одобрени фирми, е 20.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Информация за предоставените минимални помощи може да бъде получена на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

В случай на отказ от участие, предприятието възстановява пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговската мисия се извършва съгласно Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, приложени към настоящата покана.

Право на участие имат всички предприятия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закон за малките и средните предприятия (ЗМСП), които отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на Европейската комисия от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ, нямат публични задължения към държавата съгласно чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), развиват дейност в секторната[1] насоченост на конкретната търговска мисия и основната им икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи сектори на икономическа дейност, посочени в приложение № 10 към поканата за участие.

Всяко българско предприятие, което желае да участва в търговската мисия и отговаря на горе посочените критерии за допустимост, следва да представи следните задължителни документи:

 1. Заявка за участие, подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието (по образец – Приложение №1 и в оригинал);
 2. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (към момента на подаване на заявление за участие), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието (по образец – Приложение №2 и в оригинал).

*Удостоверява се със служебна проверка в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите.

 1. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници, подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието (по образец – Приложение №3 и в оригинал);
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за предходната приключила финансова година (по образец – Приложение №4 и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец – Приложение №5 и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (съгласно Приложение №4.1 – Указания за попълване на декларацията).
 3. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата на предприятието, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.
 4. Удостоверение за код на основна икономическа дейност (КИД 2008) на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия.
 5. Договор за участие, подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието, който се представя в 2 оригинални екземпляра (по образец – Приложение №9).
 6. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

* Удостоверението по т.5 се проверява и по служебен път от ИАНМСП.

** За деклариране на неверни данни в Декларацията за получените минимални помощи, Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници и Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Всички одобрени за участие предприятия следва да са запознати и да спазват Правилата за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.

Посоченият период на провеждане на търговската мисия е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на индивидуалните параметри на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията.

При интерес предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 в срок до 3 септември 2021 г. до края на работното време на Агенцията или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 3 септември 2021 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Николина Георгиева, тел: 02/9407977, e-mail: n.georgieva@sme.government.bg и г-жа Даяна Иванова, тел: 02/9407983, e-mail: dn.ivanova@sme.government.bg.

 

Приложения:

 1. Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП;
 2. Заявка за участие на български МСП в търговски мисии (образец – Приложение № 1);
 3. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (образец – Приложение № 2);
 4. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (образец Приложение № 3);
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец – Приложение № 4.) и Указания за попълване на декларацията (по образец – Приложение № 4.1.). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (образец – Приложение № 5) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;
 6. Анкетна карта за участие на български МСП в търговски мисии (образец – Приложение № 6);
 7. Информационна карта 6 месеца след приключване на търговската мисия (образец – Приложение № 7);
 8. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в търговски мисии, организирани от ИАНМСП (Приложение № 8);
 9. Договор за участие (образец – Приложение №9);
 10. Условия за допустимост (образец – Приложение №10);
 11. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) (образец – Приложение № 11).

 
Страницата е редактирана последно на: 16.09.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube