Въпрос 7: „Има ли възможност за кандидатстване на екипи които все още нямат създадена фирма?“

Отговор:

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ПУСНИФ 2020 г., допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Доколкото, от въпроса става ясно, че няма регистриран търговец по смисъла на ТЗ, кандидатстването ще е недопустимо.
Страницата е редактирана последно на: 24.08.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: