Въпрос 9: „Може ли новорегистрирана фирма да кандидатства по НИФ? Финансира ли се къща за гости, която предлага урбекс туризъм?“

Отговор:

 

  1. Съгласно чл. 17 ал. 1 от ПУСНИФ – 2020 г. „Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ  е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.“

Съгласно чл. 17, ал. 4 от ПУСНИФ – 2020 г. „При съвместни проекти между предприятия е допустимо участието само на едно стартиращо предприятие“.

Във връзка с гореизложеното Ви информираме, че в ПУСНИФ – 2020 г. няма посочено ограничение за кандидатстване на ново регистрирани фирми.

 

  1. Съгласно чл. 20 ал. 1 от ПУСНИФ – 2020 г. – Допустими за финансиране от НИФ са проекти от следните тематични области
  • Информатика и ИКТ
  • Мехатроника и чисти технологии
  • Индустрия за живот и биотехнологии
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Съгласно чл. 18 от ПУСНИФ – 2020 г.:

ал. 1 – Научноизследователските развойни проекти са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, технологии или услуги. Всяко предложение се оценява доколко то се явява новост. По отношение на помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, финансират се части /дейности или задачи/ от научноизследователския проект, които попадат в обхвата от TRL 3 до TRL 7 на технологичните нива на готовност или в една от следните категории:

а) индустриални научни изследвания или технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5;

б) експериментално развитие или технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7.

ал.2 – Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга (не достига до технологични нива на готовност от TRL 8 до TRL 9).“
Страницата е редактирана последно на: 24.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube