Въпрос 10: „Допустим кандидат ли е фирма, регистрирана по търговския закон в сферата на ИТ услугите, която няколко години не е осъществявала дейност? Възможно ли е да се кандидатства за финансиране с нова идея за създаване на нов ИТ Продукт?“

Отговори:

  1. Съгласно чл. 17 ал. 1 от ПУСНИФ – 2020 г. допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.
  2. Съгласно чл. 20 ал. 1 от ПУСНИФ – 2020 г. – Допустими за финансиране от НИФ са проекти от следните тематични области:

 

 

  • Информатика и ИКТ
  • Мехатроника и чисти технологии
  • Индустрия за живот и биотехнологии
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 

Съгласно чл. 18 от ПУСНИФ – 2020 г.:

ал. 1 – Научноизследователските развойни проекти са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, технологии или услуги. Всяко предложение се оценява доколко то се явява новост. По отношение на помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, финансират се части /дейности или задачи/ от научноизследователския проект, които попадат в обхвата от TRL 3 до TRL 7 на технологичните нива на готовност или в една от следните категории:

а) индустриални научни изследвания или технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5;

б) експериментално развитие или технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7.

ал. 2 – Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга (не достига до технологични нива на готовност от TRL 8 до TRL 9).

 
Страницата е редактирана последно на: 24.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube