Въпрос 11: „Допустимо ли е фирма да кандидатства като партньор в две различни проектни предложения, с два различни координатора. Планираме да използваме оборудване /уреди от трета фирма, наемът за което ще бъде уреден в допълнително споразумение. Допустимо ли е да изброим консумативите в бюджета, при условие, че самите уреди не са собственост на фирмата, но ще бъдат споменати в проектното предложение като налични.“

 Отговори:

По въпрос 1: Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 37, ал. 2 от ПУСНИФ-2020 г. „До приключване на приема по конкурсната сесия всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение. В случай на подаване на повече от едно проектно предложение от кандидат, на оценка ще подлежи само това, което е постъпило първо“.

Предвид горното, съгласно ПУСНИФ 2020 г. няма посочено ограничение за МСП да участват в качеството им на координатори или партньори в различни проекти.

 

По въпрос 2:

Разходи за инструменти и оборудване

  • чл. 31, ал. 9 от ПУСНИФ – 2020 г. – „Разходите за дълготрайни материални активи /ДМА/ и нематериални активи /ДНА/, планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените  амортизационни отчисления за закупените ДМА и ДНА съгласно определените в Закона за корпоративното  подоходно  облагане  на годишни амортизационни норми….“
  • чл. 31, ал. 10 от ПУСНИФ – 2020 г. – „За закупуване по проект, финансиран по схемата, трябва да се планират за закупуване единствено нови, неупотребявани ДМА и ДНА.“
  • чл. 31, ал. 11 от ПУСНИФ – 2020 г. – „Дълготрайните материални и нематериални активи, чиито амортизации са допустими разходи по проекта, следва да се използват единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми и да бъдат включени в активите на предприятието бенефициер/партньор.“
  • чл. 31, ал. 15 от ПУСНИФ – 2020 г. – „Бенефициерът може да придобие собствеността върху планирани в бюджета дълготрайни материални и нематериални активи чрез покупка или чрез договор за финансов лизинг. Разходите за наем/оперативен лизинг на активи, инструменти и оборудване не са допустими за финансиране по схемата…..“

Уведомявам Ви, че в Приложение № 2 „Форма за научноизследователски развоен проект“ в т. 3.2 „Специфични данни“ за кандидата/координатора, съответно в т. 4.2 „Специфични данни“ за партньора в таблица „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ следва да се посочи необходимото оборудване за изпълнение на дейностите по проекта, както и наличното такова.

По отношение на Разходи за материали и оборудване

  • чл. 31, ал. 22 от ПУСНИФ – 2020 г. – „В това бюджетно перо могат да се планират единствено нови, неупотребявани материали и консумативи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта.“Страницата е редактирана последно на: 27.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube