Въпрос 12: „Здравейте, бихме искали да разберем дали дружество, представлявано от две физически лица само заедно, може да кандидатства по Схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ за научноизследователски и развоен проект чрез Националния иновационен фонд”, упълномощавайки трето физическо лице с нотариално заверено изрично пълномощно? Може ли да подаде необходимата документация чрез своя личен КЕП, регистрирайки се през ССЕВ – Система за сигурно електронно връчване? Има ли утвърдена от Вас за целта бланка за пълномощно? Упълномощеното лице има ли право да подпише с подписа си на физ. лице всички приложени документи и справки или е необходимо те да бъдат подписани с фирмен КЕП?“

Отговор:

По въпрос 1:

Съгласно „Правилника за оценка на проектни предложения“ (ПОПП – 2020 г.) „Цялата конкурсна документация се подписва с квалифициран електронен подпис (КЕП) или еквивалентен от представляващия кандидата (законен или упълномощен).“

Упълномощен представител на кандидат може да бъде всяко лице, различно от законния представител и упълномощено по следния ред: Адвокат – с писмено пълномощно; друго лице/други лица– с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

По въпрос 2:

         Да, възможно е в случай на изрично упълномощаване, трето лице да подаде конкурсната документация. Следва да имате предвид, че на основание чл. 17, ал. 3 от ПУСНИФ – 2020 г. „Агенцията изпраща исканията за допълнителни документи и/или разяснения до кандидата, включително както се изискват документите за партньора и кандидатът е длъжен да осигури представянето им пред агенцията по електронен път с квалифициран електронен подпис или еквивалентен“. Предвид което в случай на изискване на допълнителни документи, исканията за представяне на същите ще бъдат изпращани до лицето, упълномощено да подаде конкурсната документация.

По въпрос 3:

Няма одобрен изричен образец за съдържанието на пълномощното, но от текста му трябва да стане ясно, че представителите на дружеството, в случая и двамата, тъй като представляват същото само заедно, упълномощават физическо лице да подаде конкурсната документация, както и да подава и получава цялата кореспонденция. Относно подписването на отделните документи, следва да съблюдавате „Правилника за оценка на проектни предложения“ (ПОПП – 2020 г.) и изискванията за всеки един от тях.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube