Въпрос 13: „В критериите за допустимост е указано, че един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. за 4 поредни сесии ? Въпросът ми е какво се разбира под „кандидат“ – само предприятието – кандидат или свързаните с него лица по Закона за МСП?“ с Вх. №94-00-233 от 24.08.2021 г.

Отговор:

„Условието на чл. 32 от ПУСНИФ, за достигане на лимит от 750 000 лева за получена безвъзмездна финансова помощ за 4 поредни сесии, се отнася за кандидата (партньора), но не и за свързаните с него лица по смисъла на чл. 4 ал. 5 от ЗМСП.“
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube