Въпрос 3: „Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” и относно раздел Б „Допустимост на кандидатите / партньорите и разходите“ от Правилника към същата имам следните въпроси: • Стр. 17 от Правилника, т.3 „Кандидатът/партньорът – предприятие не е предприятие в затруднено положение. Предприятие в затруднено положение“ – приложими ли са изискванията по т.3 за стартиращо предприятие, което има приключила една финансова година (2020), има загуби? По данни на миналата финансова година, Дружеството е с 5 хил. лв. записан капитал 276 хил. лв. Дружеството се финансира с дълг по договор за заем, който ще бъде върнат с вкл. Лихва. • Съществува ли опция, при която Дружеството може да внесе такъв резерв или да осигури капитал, така че стартиращото предприятие да не попадне в хипотезата на „затруднено предприятие“ и би било допустим кандидат по процедурата с финансиране по НИФ?” с Вх. № 94-00-227 от 20.08.2021 г.

Отговор:

За кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет не се прилагат изискванията на точка 6.1 – 6.7.  от раздел В на Правилник за оценка на проектни предложения   по схема  „Подпомагане на научноизследователската и  развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ (ПОПП).

Стартиращото предприятие не прилага счетоводни документи, доказващи изпълнението на изискванията по т. 6.2.1 и 6.2.2, Раздел В от ПОПП.

Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет е длъжен да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която декларира финансовия си капацитет. 

В Правилата за управление на националния иновационен фонд –12 сесия в т.16 на ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, §1. „Термини и определения“ са дадени определенията за „Предприятие в затруднено положение” и в т. 20 за „стартиращо предприятие“.
Страницата е редактирана последно на: 30.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube