Въпрос 16: „Държавно висше училище участва като партньор в проектно предложение за научно изследователски и развоен проект по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространения на знания“ към НИФ. Бихме искали да получим отговор на няколко въпроса: 1. Необходимо ли е да бъде предоставено удостоверение за актуално състояние на партньора Държавно висше училище? 2. Необходимо ли е да бъде приложено Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на партньора Държавно висше училище? 3. Необходимо ли е да бъде предоставено приложение 10 Декларация за осигуряване на финансиране по проект по НИФ от партньора?“

Отговор:

  1. Съгласно т. 12 Раздел „А“ от Правилника за оценка на проектни предложения към ПУСНИФ 2020 „В случай, че партньорът/ите са регистрирани по Закона за регистър БУЛСТАТ/Закона за търговския регистър, към момента на подаване на конкурсната документация, документът не се прилага, като се извършва служебна проверка в регистър БУЛСТАТ/ Търговски регистър.“
  2. . Съгласно т. 13 Раздел „А“ от Правилника за оценка на проектни предложения към ПУСНИФ 2020 Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност се прилага за кандидата/партньора – предприятие.
  3. Съгласно т. 20 Раздел „А“ от Правилника за оценка на проектни предложения към ПУСНИФ 2020. Приложение № 10 – Декларация за осигуряване на финансиране по проект на НИФ се предоставя, когато партньора е „стартиращо предприятие“. Съгласно т. 20 от Допълнителните разпоредби към ПУСНИФ 2020, „стартиращо предприятие“ е кандидат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения“.Страницата е редактирана последно на: 31.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube