Възможности за производство във Виетнам и другите страни в Югоизточна Азия

Веригите за доставки на Виетнам се развиха значително през последното десетилетие. Този факт привлича напоследък чуждестранните инвеститори, които преместват производствените си мощности към Виетнам в резултат от търговската война между САЩ и Китай, поради която все по-голям брой фирми търсят АСЕАН или алтернативни пазари, в които да инвестират. Сред страните, които се конкурират за тези инвестиции, Виетнам се очерта като високоефективна алтернатива за преместване в Югоизточна Азия.

Стремежът на Виетнам към чуждестранни инвестиции, конкурентни разходи, споразумения за свободна търговия и либерална инвестиционна среда, го превърнаха в идеално място за чуждестранни инвеститори, които се стремят да намалят разходите и да разнообразят веригите на доставки. Независимо от това, чуждестранните инвеститори, обмислящи навлизане на виетнамския пазар, трябва да имат ясно разбиране за капацитета и условията за производство във Виетнам.

Изборът на Виетнам за изграждане на производствена база е съпроводен с някои предизвикателства. Необходимо е планиране на пренареждането на веригите на доставки, избор на производствените елементи за изграждане и стратегия за навлизане на пазара. Процесите, които трябва да бъдат предвидени за установяване на производствена база във Виетнам, включват проучване на пазара, предварителна проверка на потенциални местоположения, изготвяне на сравнителен модел, окончателен избор на място и изграждане.

Съпоставка на производствените възможности на Виетнам с другите страни в района на Югоизточна Азия

Тайланд

Освен несигурността по отношение на политическия климат в страната, инвестиционните опасения за Тайланд като цяло са свързани с това, как силната валута на страната влияе върху нейната силна туристическа индустрия, както и със забавянето на икономиката в условията на икономическото забавяне на Китай. Инфраструктурата на Тайланд е по-добре развита, но разходите за труд са по-високи от тези на Виетнам. Подобно на Виетнам, Тайланд също е зависим от международната търговия, но неговата туристическа индустрия, която е по-известна от тази на Виетнам, претърпя сериозен спад поради пандемията. Докато Тайланд е много добра инвестиционна дестинация, проведеният преврат, протестите и настоящата политическа среда са фактори, които трябва да се взимат под внимание.

Индонезия

Индонезия се възползва от близостта си до Сингапур и получаването на инвестиции от фирми, разположени там. Необходимо е, обаче, да създаде по-добра търговска мрежа, за да привлече чуждестранни инвеститори. Инфраструктурата на Индонезия и бюрокрацията й все още са зад тези на Виетнам, но ситуацията в страната се променя бързо.

Камбоджа

Камбоджа получи през последните години значителни инвестиции от Китай. Правителството на страната въведе някои нови политики, за да привлече нови инвестиции, и резултатите са налице. Транспортната инфраструктура на Камбоджа, обаче остава слабо развита. Освен това, малкото му пристанища са много натоварени и се налага продължителна обработка на документите от митническите власти. Въпреки това, страната достигна висок брутен вътрешен продукт. Промишлените сектори, свързани с производството на облекла, текстил и обувки, представляват пряка конкуренция на Виетнам.

Мианмар

Мианмар се очерта през последните години като популярна производствена база за трудоемки индустрии. Няколко китайски компании изградиха производствени мощности в период, в който страната премина през икономическа либерализация и прилагане на политика за привличане на чужди инвестиции. Докато Мианмар има ниски разходи за труд и минимални работни заплати, инфраструктурата му все още се развива и остава неадекватна. Електроподаването в страната е непостоянно и е съпроводено от чести прекъсвания. Поради нарушения на правата на човека, някои санкции срещу Мианмар продължават да съществуват, а ООН призова за допълнителни санкции срещу бизнеса, свързан с армията. Настоящата политическа ситуация в Мианмар след военния преврат изплаши инвеститорите и е малко вероятно ситуацията да се подобри в близко бъдеще, което може да ограничи до минимум инвестициите в следващите години.

 

Лаос

Въпреки че Световната банка заяви, че Лаос може постепенно да стане ключово звено в регионалната верига на стойността, тази страна все още страда от неадекватна бизнес среда. Това включва недостиг на квалифицирана работна ръка и на неразвита инфраструктура, пораждаща съответните ограничения. Услуги като доставка на електроенергия и вода, и логистика е необходимо да бъдат по-развити. Продължителната процедура при регистрирането на нов бизнес  възпрепятства икономическия растеж, въпреки усилията на  правителството за разрешаването на този проблем.

Филипините

Макар че икономическият растеж на Филипините не е толкова силен като този на Виетнам, той се разраства с надеждни темпове. Англоговорящото население в страната е повече от това във Виетнам и дава известно предимство за привличане на чуждестранни инвеститори. Филипините разполагат с някои от най-новите технологии и с образована работна сила, особено в столицата Манила, която е промишленият и търговски център на страната. Разходите за труд и електроенергия са по-високи, отколкото във Виетнам, а инфраструктурата все още не отговаря на западните стандарти.

Според експерти на Азиатската банка за развитие, въпреки че уникално силните предимства на Виетнам като инвестиционна дестинация за чуждестранните компании нараснаха с постоянен темп през последните години, страната все още е доста непознат пазар за нови инвеститори. Виетнам се радва на висока степен на регионално разнообразие, а различните райони – Север, Център и Юг – имат особени конкурентни предимства за различни индустрии и видове бизнес. В района на град Хошимин в Южен Виетнам потенциалният инвеститор ще намери оживен търговски и промишлен център с добре разработена и разнообразна верига на доставки, докато Централният район на страната може да осигури икономически предимства, несравними нито от север, нито от юг.

В този контекст могат да очертаят следните характеристики във веригата на доставки, характерни за Виетнам:

  • Логистичната и транспортната инфраструктура на Виетнам.

В тази област Виетнам все още изостава от Китай. Докато правителството инвестира в модернизиране на транспортната си мрежа, икономиката на Виетнам продължава да зависи от неадекватна пътна мрежа и остаряла и бавна железопътна система. Най-големите пътища се състоят обикновено от две ленти за движение, което води често до големи задръствания на моторни превозни средства. Освен това, в големите градове като Ханой и Хошимин няма вече място за разширяване на улиците и рязкото увеличение на броя на автомобилите и мотоциклетите напоследък доведе до сериозни проблеми на пътния трафик. С цел разрешаване на тези въпроси Виетнам вече харчи до 5,7% от брутния си вътрешен продукт за инфраструктура. Сума от обща инвестиционна стойност от 120 милиарда щатски долара е планирана за проекти с публично-частно партньорство в пътния и енергийния сектор.

  • Пристанищната инфраструктура на Виетнам.

В това отношение съпоставката с конкурентните страни в региона също не е в полза на Виетнам. Страната има 320 пристанища, които са в състояние да получават и обслужват контейнери. Според Световния икономически форум Виетнам се нарежда на 80-то място сред 139 държави по качество на пристанищната инфраструктура със среден резултат от 3,80 по скала от 1 (най-ниско) до 7 (най-високо) в периода между 2006 и 2020 г. Това означава, че Виетнам се нарежда по-ниско в класацията от страни като Китай, Индия, Тайланд и Шри Ланка. В допълнение, пътната и железопътната мрежа около пристанищата остава неразвита, което води до увеличаване на разходите.

  • Митнически процедури.

Когато се внасят или изнасят стоки, митницата е едно от най-важните звена в мрежата на веригата за доставки. Стоките, които се внасят и изнасят, подлежат на съответните стандарти за митническо оформяне. Бизнесът трябва да е наясно със съответните задължения, за да избегне неочаквани ценови сътресения. Митническата обработка може да отнеме време и стоките да бъдат задържани, ако не са налице съответните документи или разрешителни. Предприятията, също така, трябва да обмислят кандидатстване за приоритетно митническо обслужване, за да гарантират минимални забавяния във веригите си на доставки.

  • Доставчици.

Пазарът на доставчици на Виетнам все още се развива. Продукти, които изискват високо ниво на техническа прецизност, може да са по-трудни за доставка във Виетнам. От друга страна, често търсене на доставчици на даден продукт дава по-малък брой потенциални производители от Виетнам в сравнение с Китай. Предприятията във Виетнам с чуждестранни инвестиции е необходимо да проучат капацитета на местния пазар, за да осигурят и задоволят своите производствени нужди.

Бизнесът на чуждите компании във Виетнам трябва да търси начини за диверсификация и намаляване на зависимостта си от едно единствено място като производствен обект или източник на суровини. Тези предизвикателства на виетнамската икономическа действителност и бизнес среда изискват от чуждестранните инвеститори бърза адаптация. Повечето инвеститори вече работят с различни доставчици, за да диверсифицират източниците на доставка на някои артикули, но в краткосрочен план разходите вероятно ще се увеличат. Необходимо е чуждестранните инвеститори да са подготвени за продължително навлизане във Виетнам и да разглеждат бизнеса си в тази страна като  дългосрочна инвестиция, за да могат да управляват рисковете. Докато Виетнам е засегнат от пандемията, общият му положителен темп на растеж осигурява частичен буфер.

  • Веригите за доставки на Виетнам непрекъснато се развиват благодарение на високия икономически растеж на страната и успешно се вписват в международната търговия.
  • Докато Виетнам се очертава като ефективен заместител на Китай за изграждане на производствени бази, може неговите партньори в региона да бъдат сравнявани като алтернативни производствени обекти.

Информацията е изготвена от Олег Маринов, ръководител на СТИВ-Хошимин

 
Страницата е редактирана последно на: 01.09.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube