Въпрос 17: „1. В т. 6.4.1. на Раздел В: „Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“ от „Правилник за оценка на проектни предложения“ е посочено, че „Ако партньор-предприятие е търговец, за него се прилагат съответно изискванията на точки 6.2 и 6.3“. Моля да разясните, съгласно цитираното изискване, приложимите критерии 6.2. и 6.3. се отнасят (изчисляват) за частта, която поема партньорът-предприятие или общо за целия бюджет на проектното предложение? 2. Отнася ли се същото и за т. 6.6.1. „Партньорът е необходимо да представи официално удостоверение от обслужващата го банка, с което се удостоверява, че по разплащателната или по депозитна сметка на името на партньора същият има наличност на средства минимум 100% от разходите (разходите, които поема партньора плюс заявеното финансиране по НИФ) му по проекта, планирани в бюджета на проекта или договор за заем за разходите по неговата част от проекта (разходите, които поема партньорът плюс заявеното финансиране по НИФ), планирани в бюджета на проекта или писмо от банка, в което банката се съгласява да сключи договор за заем за финансиране на разходите по неговата част от проекта, планирани в бюджета на проекта, при условие, че проектното предложение бъде одобрено от ИАНМСП“, а именно дали споменатото Удостоверение трябва да се представи за частта, която се поема от партньора или за цялата стойност на проекта. 3. Допустимо ли е в две отделни проектни предложения предприятието кандидат в първото проектно предложение да бъде партньор във второто проектно предложение и съответно партньорът от първото проектно предложение да бъде кандидат във второто проектно предложение, а партньорът за второто да бъде кандидатът от първото проектно предложение?“ с Вх. № 94-00-269 от 30.08.2021 г.

Отговор:

  1. В случай, че отделен проект се изпълнява съвместно от координатор и партньор/и/ всеки доказва финансовия си капацитет самостоятелно. В случай, че партньорът е предприятие – търговец в зависимост от статута му, за него се прилагат съответно изискванията на т. 6.2 и т. 6.3. от „Правилник за оценка на проектни предложения – НИФ12“ /Правилник/.
  1. Т. 6. 6. 1., която цитирате се отнася за случаите в които „партньор е организация за научни изследвания и разпространения на знания, има статут на юридическо лице, което не е търговец и не е държавно висше училище, регистрирано в България или институт към Българската академия на науките“, съгласно т. 6.1. от Правилника.
  2. Съгласно чл. 37, ал. 2 от ПУСНИФ – 12 сесия „До приключване на приема по конкурсната сесия всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение. В случай на подаване на повече от едно проектно предложение от кандидат, на оценка ще подлежи само това, което е постъпило първо“.

Предвид горното, съгласно ПУСНИФ – 12 сесия няма посочено ограничение за МСП да участват в качеството им на координатори или партньори в различни проекти.

 
Страницата е редактирана последно на: 01.09.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: