ВЪПРОС 19: „Ще се приеме ли за „стартиращо предприятие“ дружество, което е регистрирано през м.10.2018 г., като в годината на регистрацията си – 2018 не е осъществявало стопанска дейност, за което е подало необходимите документи за неактивност. Към настоящия момент – 2021 г., дружеството има две приключили финансови години -2019 и 2020?“ с Вх. №46-00-255/27.08.2021 г.

Отговор:

Съгласно  т. 20 от РАЗДЕЛ III ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ , XX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ,§1. Термини и определения от ПУСНИФ 2020 – „По смисъла на настоящите ПУСНИФ „стартиращо предприятие“ е кандидат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.“.

В случая Вашата фирма е регистрирана през октомври 2018 г. и към настоящия момент има три приключили финансови години. Независимо от това, че през периода октомври 2018 – декември 2018 г. не е имала дейност, фирмата Ви не може да бъде считана за стартираща.“
Страницата е редактирана последно на: 01.09.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: