Удължаване на срока за кандидатстване за търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Сърбия, 04-08 октомври 2021 г

 

В изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие в Търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Сърбия, 04-08 октомври 2021 г. до 16:00 ч. на 21.09.2021 г.

Комплектът документи за кандидатстване, публикуван на интернет страницата на ИАНМСП, както и Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, публикуван с първата покана, остават валидни.

При интерес следва да представите попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратите по куриер в срок до 16:00 ч. на 21.09. 2021 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или да изпратите документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg в срок до 16:00 часа на 21.09.2021 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Ася Андреева, тел: 02/ 940 79 89 или Даяна Иванова, тел: 02/ 940 79 83.
Страницата е редактирана последно на: 20.09.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: