Покана за участие в международното изложение за хотелиерско и ресторантьорско оборудване HOST 2021, 22-26.10.2021, гр. Милано, Италия

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международното изложение за хотелиерско и ресторантьорско оборудване HOST 2021, което ще се проведе в периода 22-26.10.2021 в гр. Милано, Италия.

HOST се провежда веднъж на две години от 1966 г. насам и е най-голямото и значимо в областта на хотелиерството и ресторантьорството в света. В последното издание през 2019 г. са участвали 2 058 изложители на 131 611 кв.м. обща изложбена площ и е било посетено от около 130 120 делови посетители.

HOST е глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора. Изданията му се отразяват широко в световните медии. Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки по време на панаира. Съпътстващата програма включва множество конкурси, срещи, дебати, лекции, конференции и представяния. В изложбения комплекс на Fiera Milano S.p.A. паралелно с HOST се провежда и изложение за храни и напитки TUTTOFOOD 2021.

ИАНМСП организира участието на български фирми на HOST 2021 при следните условия:

 1. Предприятието да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

 Агенцията поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

 Фирмите, одобрение за участие в HOST 2021 следва да поемат част от гореизброените разходи:

 • 15% от гореизброените разходи при първо участие в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП в размер на 2 813,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 20% от гореизброените разходи при второ или трето участие в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, в размер на 3 750,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 25% от гореизброените разходи при повече от три участия в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, в размер на 4 688,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).

 Фирмите следва да поемат и следните други разходи:

–        Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–        Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–        Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

–        Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–        Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията Международни специализирани изложби се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 3. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост
 4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

 1. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), за предходната приключила финансова година, подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Декларираната финансова година в т. 2 трябва да съвпада с отчетната финансова година на издадения КИД. (Указания за попълване на Декларацията);
 3. Правила за поведениепри участие на представители на български предприятия в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП
 4. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

Краен срок за кандидатстване за участие в изложението – 23 септември 2021 г. (четвъртък) включително, чрез подаване на заявка и изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, или чрез интернет платформата на ИАНМСП www.b2bconnect.bg.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Росица Асенова, Експерт “Организатор на промоционални дейности”, тел. 02/940 7980,

e-mail: r.assenova@sme.government.bg.

Траян Трендафилов, Експерт “Организатор на промоционални дейности”, тел. 02/ 940 7981

e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 17.09.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube