Процедура за получаване на експерта и финансова подкрепа в областта на интелектуалната собственост

 

От 1 септември малките и средните предприятия/МСП със седалище в ЕС могат да кандидатстват за финансиране по Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост/СЕСИС, който е част от Плана за действие на Европейската комисия в областта на интелектуалната собственост (IP Action Plan), със съфинансиране от ИАНМСП към българските предприятия.

Крайният срок за кандидатстване по програмата е до 31 октомври 2021 г., а на 27 септември 2021 г. от 11.00 часа се проведе онлайн семинар, в който представители на Патентното ведомство ще представят подробно процеса по кандидатстване за подкрепа под формата на два вида услуги:

v  Услуга 1 – Предиагностика на ИС на предприятието (IPPD или IP scan) и

v  Услуга 2  Възстановяване на такси при заявяване на марки и промишлени дизайни

Услугите могат да се заявят от предприятието еднократно – последователно една след друга или самостоятелно, например когато предприятието желае да получи национална, регионална или европейска закрила за марка или промишлен дизайн, може да заяви само тази услуга.

Бюджетът на програмата е до 1500 € на МСП, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една от услугите или общо за двете.

Услуга 1 по Предиагностика на ИС обхваща всички обекти на интелектуална собственост и предоставя експертна помощ по отношение на:

v  Определянето на бизнес модела на МСП и стратегията за бизнес развитие на дружеството;

v  Идентифицирането и анализа на съществуващата ИС и свързаните с нея нематериални активи;

v   Разработването на портфолио от ИС на предприятието;

v   Разработването на стратегически препоръки за управление на ИС съгласно общата бизнес стратегия на предприятието.

Таксата за Пре-диагностиката е 500 €. Програмата предоставя възможност МСП да получат 95 % възстановяване на тази такса, като на първите 50 предприятия, 20% от средствата се възстановяват още в началото на процедурата под формата на държавно подпомагане на бизнеса от Изпълнителната агнеция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/, а останалите 75% се  възстнавояват в края на процедурата от СЕСИС.

Услуга 2 за регистрация на марки и промишлени дизайни, предвижда възстановяване от СЕСИС на 50 %  от платените от МСП средства за основни заявителски такси за марки и/или промишлени дизайни с национално, регионално или европейско заявяване.

За повече информация е създадено видео-ръководство, което е достъпно на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=q2qckSvm2oI
Страницата е редактирана последно на: 22.11.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube