20.10.2011 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

20 октомври 2011 г.

ИАНМСП организира търговска мисия до Северна Каролина, САЩ

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български малки и средни предприятия в търговска мисия до Северна Каролина, САЩ, която ще се проведе от 22 до 26 октомври 2011г.

Проявата се осъществява в рамките на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 

Търговската мисия до Северна Каролина, САЩ, се организира за български малки и средни предприятия от дървообработващата и мебелна промишленост. В нейния състав са включени представители на 10 предприятия, селектирани въз основа на прилагане на критериите, заложени в Общите условия за участие на български МСП в търговски мисии, а именно: „Тедива” ООД, „КанУчтехспорт България” ООД, „Мебел – К” ЕООД, „Виденов груп” ООД, „Лука” ООД, „Геномакс” ООД, „Камакс” ООД, „Дикс” ООД, „Джъмбо Маркет” ЕООД, „Йордан Мишев” АД. Програмата на търговската мисия предвижда посещение на специализирано изложение HighPoint Market и провеждане на двустранни срещи. Проявата се реализира в тясно сътрудничество с Търговския отдел  към Посолството на САЩ.

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП използва в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между български предприятия с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 20.10.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube