Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и предоставяне на фиксирани телефонни услуги от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

Разяснение

Заповед за откриване

Покана

Ценово предложение

Техническо задание

Образец на договорСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: