Покана за участие в Международното изложение за издателска дейност за деца Bologna Children’s Book Fair 2022, 21 – 24 март 2022 г., гр. Болоня, Италия


Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие в Международното изложение за издателска дейност за деца Bologna Children’s Book Fair 2022, 21 – 24 март 2022 г., гр. Болоня, Италия.

Международното изложение Bologna Children’s Book Fair се провежда ежегодно от 58 години и е утвърдено като водещото международно изложение за издателска дейност за деца. В последното издание са взели участие над 1 400 фирми изложители и близо 30 000 посетители от около 80 държави. На изложението са представени издателска дейност, графичен дизайн, аудио книги, анимация, мултимедийни продукти, търговски марки, образователни организации.

ИАНМСП организира участието с колективен щанд като поема 100% от разходите за:

 • Наем на изложбена площ и изграждане на щанд;
 • Оборудване, обзавеждане, консумативи;
 • Регистрационни и медийни такси.

Предприятието участник поема всички други разходи като:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 • Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК.

Кандидатстването за участие се извършва съгласно Правилата за кандидатстване по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ с подаване на следните документи:

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за последната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от шест месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец).

Финансовата година в т.2 от декларацията трябва да отговаря на финансовата година, за която е определен КИД в удостоверението от НСИ. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Моля да се запознаете с Указания за попълване на декларацията.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Тереза Мутафова, тел. 02/ 940 79 88, t.mutafova@sme.government.bg
 • Кристин Житарска, тел. 02/ 940 79 86, k.zhitarska@sme.government.bg

Крайният срок за подаване на заявка за участие в Bologna Children’s Book Fair 2022, гр. Болоня, Италия е 25.02.2022 г. (петък).

Страницата е редактирана последно на: 18.02.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube