Покана за заявяване на интерес за участие в процедура за избор на независими експерти в рамките на Национален иновационен фонд

Покана за заявяване на интерес за участие в процедура за избор на независими експерти

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, в качеството си на администратор на Националния иновационен фонд на Република България, отваря процедура за набиране на заявления за интерес от независими експерти, които да участват при оценката на проектни предложения.

 

Дата на публикуване: 11 май 2022 г.
Срок за заявяване на интерес: 15 юни 2022 г.
Начин на подаване на документите: Nif13@sme.government.bg

Националният иновационен фонд на Република България, администриран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), стимулира сътрудничеството между науката и бизнеса, като финансира проектни предложения за индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Пряката цел на НИФ е да насърчи реализацията на научноизследователски и развойни проекти от TRL 3 до TRL 7 с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията.

През текущата 2022 г. предстои стартиране на 13-та конкурсна сесия на НИФ и ИАНМСП отправя покана за заявяване на интерес за включване в Списък с експерти, които да извършват оценка на постъпилите проектни предложения.

 

Области на експертиза

Одобрените кандидати ще бъдат включени като членове в Списък с независими експерти за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения по Националния иновационен фонд. Всеки кандидат може да участва за включването му като експерт в повече от една тематична област, съобразно квалификацията, която притежава.

Текущите области са:

  1. Информатика и ИКТ;
  2. Мехатроника и чисти технологии;
  3. Индустрии за здравословен живот и биотехнологии;
  4. Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии;

 

Минимални задължителни изисквания към кандидат-оценителите:

  1. Да са физически лица;
  2. Кандидати могат да бъдат само лица, които не са били включени в Списък с независими експерти през последните 2 или повече сесии от предходните 4 сесии на НИФ;
  3. Да притежават висше образование;
  4. Да притежават най-малко 5 години професионален опит в избраната/ите област/и;
  5. Да има минимум 5 научни публикации към момента на кандидатстване* или да има опит в оценката/управлението/изпълнението на минимум три проекта;
  6. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда или измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и на Общността;

 

* В обхвата на научни публикации се включват:

– публикации в научни списания с импакт фактор или импакт ранг;

– публикации в научни списания без импакт фактор или импакт ранг, в които ръкописите се рецензират;

– проучвания;

– доклади от научни форуми или конференции, публикувани в пълен текст;

– патенти.

Публикациите посочени по-горе следва да може да бъдат проверени от ИАНМСП чрез официални страници на издателите на списания или монографии или да бъдат доказани от авторите по друг начин.

 

Независимите експерти от списъка ще се подбират и ще бъдат канени за участие в оценка на постъпилите в рамките на конкурсните сесии по НИФ проектни предложения, като същата ще се извършва дистанционно – по електронен път/чрез електронна платформа.

След приключване на поканата за участие, ИАНМСП ще идентифицира всички кандидати отговарящи на условията, които ще подпишат договор. Това не представлява задължение за ИАНМСП за възлагане извършването на оценка, тъй като същата ще зависи от обема на постъпилите проектни предложения в съответните тематични области и квалификацията на експерта за съответните области. За извършването на оценка експертите ще получат изрично писмо за възлагане.

 

     Може да заявите интерес по настоящата Покана чрез изпращане на подробна автобиография на е-mail адрес: nif13@sme.government.bg

 

Обработка на лични данни

С подаването на документацията по настоящата покана, се приема, че кандидатът се съгласява ИАНМСП да обработва предоставените лични данни, свързани с поканата за участие в процедура, съгласно Регламент GDPR (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство, като администратор на данни, за целите на управлението на комуникациите и задачите съгласно настоящата Покана, както и по всякакви други изискуеми от закона причини. Личните данни се съхраняват за период от 10 години.
Страницата е редактирана последно на: 20.05.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: