ИАНМСП организира търговска мисия в Токио, Япония, с посещение на Тechno-Frontier 2022 и Industry-Frontier 2022, 18-23.07.2022 г.

 

В периода 18-23.07.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на специализирано изложение Тechno-Frontier 2022, 18-23.07.2022 г. в гр. Токио, Япония. Представителите на МСП ще имат възможност да посетят и Industry-Frontier 2022, което се провежда по същото време и на същото място.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия, производители на електроника, мехатротика, елекротехника, електричеството индустриални процеси и машини, технологии, материали и продукти за топлинно управление, промишлено оборудване, автомобилостроенето, логистиката, машини за ХВП, транспортни системи, роботика и др., на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Проявата се организира в изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Програмата на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят изложенията, да участват в двустранни срещи с чуждестранни фирми, семинари и кръгли маси.

Techno-Frontier и Industry-Frontier са едни от най-големите международни изложения в Япония за новите постижения в електрониката и мехатрониката.

Techno-Frontier ще обедини 9 специализирани изложбени зони: Motortech Japan – прецизни електрически устройства и електродвигатели; Motion Engineering Japan – технологии, компоненти, механизми и системи за предаване и контрол на движението; Mechatronics Technology – нови решения и технологии в областта на индустриалната мехатроника, електрониката, роботиката, ИКТ и компютърните технологии; Machine Parts & Processing Technology – технологии за обработка и части на механизми за производството на автомобили, промишлено оборудване; Енергийната система а на Япония – технологиите и системите за захранване; Eco Power Solution – екологични решения за захранване; топлотехника – зона на най-новите технологии и продукти на топлотехниката (софтуер за топлинно проектиране и анализ, технологии, материали и продукти за топлинно управление); EMC Япония – EMI и други технологии за защита от смущения; Next Technology Zone – иновативните технологии на бъдещето, включваща два раздела: Автоматична технология за поддръжка при шофиране (автоматични системи за подпомагане на водача) и AI технология (технологии с изкуствен интелект). Едновременно с Techno Frontier ще се проведе и International Drone Expo.

Посетителите на Industry-Frontier ще могат да получат информация за най-новите технологии и продукти, както и управлението на производителността. Основно са представени: Свързаното производство – чрез технологии за събиране на информация, графики, данни, интелигентна фабрика и др.; Прогнозна диагностика и поддръжка – откриване на аномалии, устройства, мрежи и др.; Визуализация на състоянието на производствената система – интелигентно използване на процеса на производство и неговото оптимизиране, подобряване на човешкия труд и технология и др.; Интелигентна логистика – софтуер/система за поддръжка, инженеринг, транспортна система, информационни устройства, съхранение, логистика на трети страни и др.; Вътрешен съвместен робот – за съвместна работа, визия, симулация и др.; Безконтактна технология – Технология за разпознаване, удостоверяване, откриване, измерване, материали и др.

Посетителите са основно инженери в областта на индустриални машини, електричеството, автомобилостроенето, логистиката, комуникациите, машини за ХВП и др.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема част от разходите на до 9 представители на МСП, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията, съгласно посочените условия за брой участия в търговски мисии, организирани от ИАНМСП в Правилата за участие.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат процентното съотношение от направените от ИАНМСП разходи, съгласно Правилата за участие, приложени към настоящата покана, както и разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

В случай на отказ от участие след подписване на Договора за участие от двете страни, предприятието възстановява пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Информация за предоставените минимални помощи може да бъде получена на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Участието в търговската мисия се извършва съгласно Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, приложени към настоящата покана. Право на участие имат всички предприятия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), които отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на Европейската комисия от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ, нямат публични задължения към държавата съгласно чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), развиват дейност в секторната насоченост на конкретната търговска мисия и основната им икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи сектори на икономическа дейност посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Всяко българско предприятие, което желае да участва в търговската мисия и отговаря на горе посочените критерии за допустимост, следва да представи следните задължителни документи:

1. Заявка за участие, подписана от представляващия предприятието (по образец – Приложение №1 и в оригинал);

2. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (към момента на подаване на заявление за участие), подписана от представляващия предприятието (по образец – Приложение №2 и в оригинал);

3. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници, подписана от представляващия предприятието (по образец – Приложение №3 и в оригинал);

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за предходната приключила финансова година (по образец – Приложение №4 и в оригинал), подписана от представляващия предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец – Приложение №5 и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (съгласно Приложение №4.1 – Указания за попълване на декларацията).

5. Удостоверение за код на основна икономическа дейност (КИД 2008) на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия.*

6. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) – Приложение №11.

* При възможност удостоверението по т.5 се проверява по служебен път от ИАНМСП.

** За деклариране на неверни данни в Декларацията за получените минимални помощи, Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници и Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Всички одобрени за участие предприятия следва да са запознати и да спазват Правилата за поведение (Приложение №8) при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИНАМСП.

ИАНМСП сключва договор за участие в проявата с първите до 9 класирани и одобрени предприятия, които нямат публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК. Обстоятелството се удостоверява преди сключването на договора, чрез представяне на Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК към държавата на предприятието, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на провеждане на проявата в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия предприятието или чрез извършване на служебна проверка от ИАНМСП. Договорът  влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и ще бъде допълнително изискан от класираните и одобрените за участие в търговската мисия МСП.

Посоченият период на провеждане на търговската мисия е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на индивидуалните параметри на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията.

Моля за Вашето съдействие настоящата информация да бъде разпространена до всички фирми, членове на представляваната от Вас организация, с интереси от установяване на бизнес контакти на този пазар.

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 28 юни 2022 г. вкл. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на 28 юни 2022 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП. За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева, тел: 02/ 940 79 77 или Даяна Иванова, тел: 02/ 940 79 83.

Приложения: СВАЛИ ОТТУК 
Страницата е редактирана последно на: 21.06.2022
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube