Кандидатсване за Тринадесета конкурсна сесия Национален иновационен фонд 2022

Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд ПУСНИФ-2022 г. – Актуализиран

 

Съобщение подаване проектно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

от 22.07.2022 г.

         Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-14-159/22.07.2022 г. на министъра на иновациите и растежа на министъра на иновациите и растежа е извършена корекция на публикувания „Правилник за оценка на проектни предложения“ и Приложение № 10 към него, представляващи неразделна част от утвърдените със Заповед № РД-14-122/05.07.2022 г. „Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд (ПУСНИФ – 2022 г.)“ , касаеща извършване на оценка на постъпилите проектни предложения по 13-та конкурсна сесия на НИФ, както следва:

 

 

  1. В Раздел Е „Въздейстие“, т.4 „Подкрепа за нови кандидати“ от „Правилника за оценка на проектни предложения“ /ПОПП/,  се извършва следното:
4. Подкрепа за нови кандидати 6
–   Кандидатът и/или някои от партньорите не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 4 сесии 6
–   Кандидатът и/или някои от партньорите са получавали подкрепа по НИФ по 1 от предходните 4 сесии 3

 

–   Кандидатът и/или някои от партньорите са получавали подкрепа по НИФ по 2 или повече от предходните 4 сесии 0

 

Се заменя с:

4. Подкрепа за нови кандидати

* Ограничението не се прилага за организациите за научни изследвания и разпространение на знания!

6
–   Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 4 сесии 6
–   Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) са получавали подкрепа по НИФ по 1 от предходните 4 сесии 3

 

–   Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) са получавали подкрепа по НИФ по 2 или повече от предходните 4 сесии 0

 

  1. В Раздел III „Въздействие“, въпрос 4 „Подкрепа за нови кандидати“ от Приложение № 10 „Формуляр за оценка на проектни предложения от независимите експерти“, се извършва следното:
4.Подкрепа за нови кандидати  
  Възможна оценка Оценка от оценяващия
–   Кандидатът и/или някои от партньорите не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 4 сесии        6  
–   Кандидатът и/или някои от партньорите са получавали подкрепа по НИФ по 1 от предходните 4 сесии        3  
–   Кандидатът и/или някои от партньорите са получавали подкрепа по НИФ по 2 или повече от предходните 4 сесии        0  
[поле за мотиви]  
       

 

Се заменя с

4. Подкрепа за нови кандидати

* Ограничението не се прилага за организациите за научни изследвания и разпространение на знания!

 
  Възможна оценка Оценка от оценяващия
–   Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 4 сесии         6

 

 
–   Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) са получавали подкрепа по НИФ по 1 от предходните 4 сесии         3  
–   Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) са получавали подкрепа по НИФ по 2 или повече от предходните 4 сесии         0  
[поле за мотиви]    
       

 

       

       С оглед извършената поправка и недопускане на каквито и да е било неясноти, публикуваме отново „Правилник за оценка на проектни предложения“ и Приложение 10 – „Формуляр за оценка на проектни предложения от независимите експерти“ с актуалния текст.

 

Документи към ПУСНИФ 2022

Обява за Тринадесета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд 2022

Правилник за оценка на проектни предложения по НИФ 2022 – Актуализиран

Правилник за оценка на проектни предложения и приложения – Актуализиран

Документи за кандидатстване

Процедура за административно и финансово отчитане на проекти

Процедура за административно и финансово отчитане и приложения

Правила за дейността на Звеното за контрол

Договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд

Технически указания за попълване и подаване на проектно предложение!

 
Страницата е редактирана последно на: 05.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube