Покана за участие на щанд и участие в търговска мисия в рамките на специализираната изложба Agro Mashov 2022, 05-06.09.2022 г., Йерусалим, Държавата Израел

 

 

В изпълнение на проект Go International (GoInt), изпълняван по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020, в партньорство с Германо-гръцката търговска и индустриална камара и с Гръцко-италианската търговска камара, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на щанд на 3 български МСП от хранително-вкусовата промишленост на специализираната изложба Agro Mashov 2022, която ще се проведе на 5 и 6 септември 2022 г. в Йерусалим, Държавата Израел. Успоредно с участието на щанда, Агенцията организира участието на 7 български МСП от хранително-вкусовата промишленост в Търговска мисия с посещение на изложението Agro Mashov 2022 в Йерусалим. Поканени за участие на щанда са 3 български МСП, а в търговската мисия 7 български МСП, производители на пресни и оранжерийни продукти, плодове, зеленчуци, готови и консервирани храни и напитки, вина, месни и млечни храни, птичи и рибни меса и продукти.

AgroMashov е едно от най-големите изложения за селскостопански стоки и хранителни продукти в Държавата Израел. Тази година, в рамките на два дни – 5 и 6 септември, в Йерусалим ще се проведе неговото 31-вото издание. AgroMashov дава възможност на производители и търговци да представят пресни и оранжерийни продукти, плодове, зеленчуци, готови и консервирани храни и напитки, вина, месни и млечни храни, птичи и рибни меса и продукти, селскостопански технологии и др.

За участие на щанда, ИАНМСП поема разходи за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрени за участие следва да поемат всички други разходи, както и:

– Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

– Застраховка на представителите на предприятието.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт и хотелско настаняване за един представител на предприятие.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Участието на българските предприятия в международни панаири/специализирани изложби и търговски мисии представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Заявяването на участие в двете събития се извършва съгласно Правилата за участие в търговски мисии в Държавата Израел и СР Виетнам, както и участие на щанд в Държавата Израел, организирани от ИАНМСП, приложени към настоящата покана.

Право на участие имат всички предприятия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), които отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на Европейската комисия от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ, нямат публични задължения към държавата съгласно чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и развиват дейност в хранително-вкусовия сектор.

Всяко българско предприятие, което желае да заяви участие трябва да отговаря на горе посочените критерии за допустимост и следва да представи следните задължителни документи:

  1. Заявка за участие на щанда, подписана от представляващия предприятието (Приложение №1) или Заявка за участие в търговската мисия, подписана от представляващия предприятието (Приложение №1а);
  2. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за предходната приключила финансова година (Приложение №2), подписана от представляващия предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (Приложение №2.1) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;
  3. Договор за участие на щанда, подписан от представляващия предприятието, представя се в 2 оригинални екземпляра (Приложение №3) или Договор за участие в търговската мисия, подписан от представляващия предприятието, представя се в 2 оригинални екземпляра (Приложение №3а);
  4. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) (Приложение №4).

ИАНМСП сключва договор за участие на щанда с първите 3 класирани и одобрени предприятия, а за участие в търговската мисия с първите 7 класирани и одобрени предприятия. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и поставянето на регистрационен номер от страна на ИАНМСП.

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 29 юли 2022 г. вкл. до 17.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:00 часа на 29 юли 2022 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП. За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева, тел: 02/ 940 79 77.

Приложения: 

  1. Правила за участие в търговски мисии в Държавата Израел и СР Виетнам, както и участие на щанд в Държавата Израел, организирани от ИАНМСП;
  2. Заявка за участие, подписана от представляващия (Приложение №1 и Приложение №1а);
  3. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение №2) и Указания за попълване на декларацията; Справка за обобщените параметри на предприятието (Приложение №2.1).
  4. Договор за участие (Приложение №3 и Приложение №3а);
  5. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) (Приложение №4).Страницата е редактирана последно на: 26.07.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube