ИАНМСП организира националното участие в едно от най-големите изложения за ХВП в света – SIAL, 15-19 октомври 2022, гр. Париж, Франция

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ към Министъра на иновациите и растежа, има удоволствието да ви покани да вземете участие на Международно изложение за хранително вкусова промишленост SIAL, което ще се проведе в периода 15-19 октомври 2022, гр. Париж, Франция.

SIAL е едно от най-големите и престижни изложения в света от сектор хранително-вкусова промишленост. Събитието се организира от 1964 г. веднъж на две години, като на последното издание през 2018 г. участие са взели повече от 7 128 изложители от над 84 държави, а посетители са били над 148 312.

По време на събитието традиционно се сключват мащабни сделки, като освен нетуъркинг и платформа за маркетинг събитието предоставя още съпътстваща програма, поредица от конференции, дебати и майсторски класове.

Организаторите на SIAL 2022 – COMEXPOSIUM S.A., предоставиха на ИАНМСП изложбена площ за национално участие – четиристранно отворен изложбен щанд от 240,00 кв.м в палата 5b, на която могат да бъдат представени около 30 предприятия, с индивидуално работно място от не по-малко от 6 кв.м площ за изложение.

ИАНМСП организира участието на български предприятия при следните условия:

       Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрация на изложителите;
 • Регистрационни такси и/или медийни такси;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

 

       Одобрените за участие предприятия в SIAL 2022, следва да поемат част от гореизброените разходи в размер от минимум 8 000,00 до максимум 15 000,00 лева в зависимост от броя фирми одобрени за участие на националния щанд. Агенцията си запазва правото да коригира сумите спрямо броя на кандидатствалите и одобрени предприятия.

 

       Одобрените фирми следва да поемат също и всички други разходи за:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието на (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги и оборудване, извън изброените в Общите условия за участие.
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата.

 

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

 

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП и финансирани с бюджетни средства:

 

–    Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

–    Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

–    Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието; Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

–    Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

–    Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

–    Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

 

Моля да се запознаете с Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП и финансирани с бюджетни средства и Правилата за поведение.

При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 10 август 2022 г. (сряда) предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП по един от следните начини:

– в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

– по електронен път, на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще ви уведоми с официално писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

–        Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg

–        Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 01.08.2022
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube