При попълване на табл 4 Разходи за материали и консумативи възможно ли е да се предвидят тези разходи по групи във връзка с всяка фаза на проекта? Другият вариант е да се посочи всеки химикал отделно, което ще са необходими много много редове в таблицата, а не е указано как се увеличава броя на редовете или поне аз не намерих такава опция и Приложение 1.

При попълване на Приложение 1 – Бюджет на научно – изследователски и развоен проект е допустимо разходите в Таблица 4 „Разходи за материали и консумативи“ да се планират по групи, спазвайки изискването на чл. 25, ал. 2 от ПУСНИФ – 2022 г.:
Планираните допустими разходи следва да са необходими за изпълнението на проекта, да са съотносими с фазите и дейностите по изпълнение на проектите и да отговорят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефективност и ефикасност на вложените средства.
При отчитане на проекта следва да се спазват изискванията на  чл. 68, ал. 4 от ПАФОП-13 сесия: „ Когато краткотрайните активи са планирани по групи, същите се отчитат като активи с отделни наименования и се групират към групата, за която се отнасят, за да се сравни отчетената стойност на групата с планираната или неусвоената в бюджета на проекта. В справка „Разходи за материали/ консумативи” (Приложение № 7.4) активите, които са планирани по групи се отчитат в съответната група, описани подробно по позиции, съобразно представените разходооправдателни документи“.
Също така Ви информираме, че Приложение 1 – Бюджет е във формат „Excel“ и позволява добавяне на допълнителни редове по видовете разходи, като следва да съблюдавате и актуализирате заложените формули.
 Страницата е редактирана последно на: 03.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube