Въпрос 1. В ПУСНИФ 2022 в чл. 28, ал. 1 пише, че са допустими единствено амортизации, а в ал. 3, че може да се закупува ДМА. Следователно в „инструменти и оборудване“ закупено по проекта ще се признаят ли разходи за: – сървър – лицензи за база данни / за операционна система (като дълготрайни нематериални активи) – софтуер – виртуална машина (например за вдигане на развойна среда) Въпрос 2. Осигуровките на екипа, записват ли се като стойност в бюджета ? Въпрос 3. ДДС като невъзстановим разход по проекта ще се възстановява от бенефициента ? Въпрос 4. Приема ли се разработването на алгоритъм / информационна система в смисъла на прототип? Или да се нарича „демо версия“ ? Въпрос 4. Има ли задължителна форма за отчет и времеви график на персонала или е в свободна форма? Въпрос 5. Има ли публичност и визуализация? Въпрос 6. Закупуване на оборудване – прилага ли се ЗОП или ПМС за предприятията? Въпрос 7. Може ли да бъде партньор по проекта дружество, регистрирано в чужда държава, но което е собственост на кандидата? Въпрос 8. Кодовете на трудовите договори на екипа по проекта следва ли да задължително да бъдат с код съгласно НКПД и КИД, съответстващ на позицията в проекта?

ОТНОСНО ВЪПРОС 1:
В чл. 28, ал. 1 от ПУСНИФ 2022 г. е посочено, че разходите за дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА), планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените ДМА и ДНА съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми. Като в чл.28 ал.3 от същите правила е направено уточнението, че за допустим разход се признава начислената амортизация само на закупените нови, неупотребявани ДМА и ДНА.
 
ОТНОСНО ВЪПРОС 2:
Съгласно чл.27, ал. 7 от ПУСНИФ-2022 г. „Часовите ставки на основния персонал, планирани в бюджета, не могат да надхвърлят следните стойности без включени разходи за осигуровки за сметка на осигурителя, като същите се начисляват на отделен ред в бюджета и отчетната форма:
1. Ръководител проект – до 42,00 лева;
2. Ръководител фаза – до 38,00 лева;
3. Изследователи – до 34,00 лева;
4. Технически персонал – до 13,00 лева“
Да, осигуровките на екипа се записват на отделен ред в бюджета – Приложение 1, като заложения % е примерен и следва да бъде актуализиран, съгласно изискванията на Националното законодателство.
В отчетната форма към Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти  по НИФ  13-та сесия – Приложение 7 Мониторинг НИРП разходите за осигуровки за сметка на осигурителя се посочват в Справка за Разходи за персонал по месеци Приложение 7.1.2 съответно в ИНИ и в ЕР и се пренасят в Обобщената Справка за разходи за персонал  Приложение 7.1.1 на ред Осигуровки за сметка на работодателя.
Съгласно чл.27, ал. 7 от ПУСНИФ-2022 г. „Разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума, поотделно в бюджетно перо ИНИ и бюджетно перо ЕР, чиято максимална стойност може да бъде до 10% от основните разходи за персонал. В общата сума за спомагателен персонал се планират разходите за персонал, който ще извършва помощни дейности, с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Разходите за спомагателен персонал се отчитат по отделни лица, длъжности, брой работни часове, възнаграждение и осигуровки за сметка на осигурителя“.
 
ОТНОСНО ВЪПРОС 3:
В глава X Допустими разходичл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ПУСНИФ-2022 г. е разписано детайлно третирането на данък добавена стойност и случаите, в които ДДС е допустим разход по проекта или недопустим разход. Когато бенефициерът е регистрирано по ЗДДС лице и ползва данъчен кредит на закупените активи/материали/услуги, ДДС-то е недопустим разход по проекта.
ОТНОСНО ВЪПРОС 4:
Съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2, “Научноизследователските развойни проекти са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, технологии или услуги. Всяко предложение се оценява доколкото се явява новост. По отношение на помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, финансират се части /дейности или задачи/ от научноизследователския проект, които попадат в обхвата от TRL 3 до TRL 7 на технологичните нива на готовност или в една от следните категории:
а) индустриални научни изследвания;
б) експериментално развитие.
(2) Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга (не достига до технологични нива на готовност от TRL 8 до TRL 9)”.
 
ОТНОСНО ВЪПРОС 4:
В чл.63, от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти /ПАФОП/ е подробно  разписано отчитането на разходите за труд на заетия по проекта персонал, основен и спомагателен, а в чл.64 от същата – документи, с които се отчитат разходите за труд на заетия по проекта персонал.
 
ОТНОСНО ВЪПРОС 5:
Съгласно Договора за финансиране на проект по НИФ, който се сключва между ИАНМСП и бенефициера, в Глава X, “ПУБЛИЧНОСТ” в чл. 12, (1) от договора е посочено “По време на изпълнение на проекта, както и 10 години след приключването му, БЕНЕФИЦИЕРЪТ КООРДИНАТОРЪТ /ПАРТНЬОРЪТ е длъжен да посочва по подходящ начин навсякъде, където цитира/използва разработения по схемата продукт/технология/услуга и посочва, че същият е финансиран със средства предоставени по НИФ.
(2)      БЕНЕФИЦИЕРЪТ е длъжен в 3 годишен срок от приключване на изпълнението на проекта,  при поискване от страна на ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ да предоставя информация относно постигнатите резултати, както и такава, касаеща комерсиализацията на разработения по схемата продукт/технология/услуга с цел публикуването й.”
 
ОТНОСНО ВЪПРОС 6:
Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти (ПАФОП – 2022 г.)”при закупуване на инструменти и оборудване, чрез покупко-продажба или чрез договор за финансов лизинг с договорено условие за прехвърляне на собствеността, със стойност на доставката равна или по-голяма от 30 000 лв., без включен данък добавена стойност, за всеки един бюджетен ред от това бюджетно перо”, от което следва, че при закупуване на оборудване, планирано в бюджета на проекта над 30 000 лв., следва да бъде проведена  Процедура за избор на изпълнител. Съгласно чл. 57, ал. 9 от същата „ В случаите когато доставката е извършена по реда на ЗОП, предприятията представят заверено копие на документацията от проведения избор вместо посочените документи в предходните алинеи. ЗОУФ извършва проверка на представената документация с цел установяване законосъобразното прилагане на ЗОП при избора на изпълнител.
 
ОТНОСНО ВЪПРОС 7:
Съгласно чл. 16, ал. 2 от ПУНСИФ 2022 г. “Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие-търговец по смисъла на Търговския закон или такова лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице”.
Обръщаме внимание, че съгласно „Правилника за оценка на проектни предложения“, раздел А, т. 12 „ Предприятията, които съвместно ще изпълняват проекта, свързани предприятия ли са по смисъла на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г., изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията? *Голямо предприятие, участник в проекта, също се проверява за такъв тип отношения. Предприятията, които съвместно ще изпълняват проекта предприятия-партньори ли са по смисъла на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г., изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията? *Голямо предприятие, участник в проекта, също се проверява за такъв тип отношения.“, следва да се има предвид, че „Ако отговорът на първия или втория въпрос е „да“, надбавка за сътрудничеството между тези предприятия не се начислява.
 
ОТНОСНО ВЪПРОС 8:
Съгласно чл.63, ал.6 от ПАФОП длъжността в основния или допълнителен трудов договор или допълнителното споразумение на назначените за изпълнението на проекта служители, може да не съответства буквално като наименование на длъжността в бюджета на проекта, но следва кръга от изпълняваните дейности да бъде идентичен.
 Страницата е редактирана последно на: 03.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube