1. Необходимо ли е Приложение № 5 (Декларация за обстоятелствата за допустимост по чл. 18 и чл. 20 от ПУСНИФ) и Приложение № 7 (Декларация за осигуряване на финансиране) да се попълват и представят от партньора по проекта, когато той е организация за научни изследвания и разпространение на знания? Изисква ли се представяне на Удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност за кандидата и партньорите, при положение, че са регистрирани в България юридически лица и/или търговци? Ще се приеме ли за валидно представено Приложение № 8 (Декларация за липса на задължения по чл. 162 ал.2, т.1 от ДОПК и за даване на съгласие данните на кандидата/партньора да бъдат предоставени от НАП по служебен път), ако файлът е подписан с КЕП в pdf формат и подписът е визуализиран на съответното място в документа?

1.       Съгласно т. 17 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (ПОПП-2022 г.), е необходимо да се представи попълнено  Приложение № 5 , Декларация за обстоятелствата за допустимост по чл. 18 и чл. 20 от ПУСНИФ,  за всеки един от партньорите включително и тези, които представляват организация за научни изследвания и разпространение на знания, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява съответния партньор по проекта.
Също така съгласно т. 20 от ПОПП е необходимо да се представи попълнено Приложение № 7, Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ за всеки един от партньорите попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява съответния партньор по проекта, включително и тези, които представляват организация за научни изследвания и разпространение на знания, с която доказват финансовия си капацитет.
2.       Не се изисква Удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност за кандидата и партньорите, информацията се получава служебно от НСИ. Съгласно т. 15 от ПОПП, когато имаме чуждестранен кандидат/партньор се изисква еквивалентен документ на Удостоверение от НСИ, издаден от съответната институция от държавата в която е установен.
3.       Съгласно т.22 от ПОПП, Приложение № 8, Декларация за липса на задължения по чл. 162 ал.2, т.1 от ДОПК и за даване на съгласие данните на всеки един от партньорите да бъдат предоставени от НАП по служебен път, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява съответния партньор по проекта.  Декларацията трябва да попълнена по образец и подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) във формат .p7s или .p7m (при подписване е възможно да се генерират два отделни файла, като в този случай следва да бъдат приложени и двата – с т.нар. отделена сигнатура „detached signature“ с разширение pdf.p7s или_signed.pdf. Обръщаме внимание, че в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) следва да приложите файл в един от следните формати „.p7s, .p7m, .rar или .7zв противен случай системата няма да позволи подаването на проектното предложение!Страницата е редактирана последно на: 04.08.2022
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube