Според чл.27 от ПУСНИФ- 13 сесия, ал. (5) „Разходите за основен персонал се планират по отделни позиции с посочени в бюджета на проекта имена и длъжности, които ще изпълняват основни дейности по отделните фази при изпълнението на съответния проект.“ Същевременно, в бюджета на проекта, Приложение 1, таблица „Разходи за персонал“ е дадено следното указание „Посочват се общо разходите за съответната категории, без да се разбиват по отделни лица“. От друга страна, във Формуляра за кандидатстване в СУНИ, в т.8, Екип, също няма поле, в което да се опише планираното възнаграждение за съответния експерт. Въпрос 2 Във формуляра за кандидатстване, т.8, всеки член на екипа се описва с три имена и пр. Това означава ли, че членовете на екипа задължително трябва да бъдат определени на етап кандидатстване? Възможно ли е в т. 8 екип да се представи само описание на позицията и изискванията към нея, а експертът да бъде включен в екипа на проекта на етап изпълнение. Каква е процедурата за промяна на включени в проектното предложение експерти, които по различни причини не могат да участват в изпълнението му? Въпрос 3 Има ли ограничения/ определени стойности за часовата ставка на спомагателния персонал?

Въпрос 1
При изготвяне на Приложение 1 – Бюджет, в перо „разходи за персонал“ следва да посочите общо разходите за съответната категория, като не е необходимо да извършвате разбивка по конкретни лица.
При попълване на „ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ“ чрез СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ (СУНИ), в раздел 8 задължително следва да посочите всеки един участник от екипа поотделно, който ще бъде пряко ангажиран с изпълнението на проекта, като в поле „Позиция по проекта“ може да впишете съответния участник към координатора или към партньора ще изпълнява дейност.
При отчитане на разходите за труд на заетия персонал, в случай на финансиране на проектното предложение, съобразно чл.63 и чл.64 от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по Национален Иновационен Фонд – 2022 г., ще следва в Приложение 7.1.2 да се посочва разхода за персонал поименно за всяко лице.
Въпрос 2
Съгласно Приложение № 10 „Формуляр за оценка на проектни предложения от независими експерти“, раздел „Капацитет на кандидата (и партньорите)“, независимите експерти, извършващи техническа оценка на проектното предложения следва да посочват „кандидатът (и партньорите) разполагат ли с експерти с компетентности за реализирането на заложените дейности по проекта?“. Предвид това обстоятелство, следва да прецените лицата, които залагате за изпълнение на дейностите по проекта, като същите задължително следва да бъдат определени на етап кандидатстване.
Съгласно чл. 47 , ал. 2 от ПАФОП-2022  При невъзможност конкретен участник от основния персонал, да участва в изпълнението на проекта, бенефициерът може да предложи на Агенцията да го замени с друг участник, зает по трудов договор при следните условия:
1. Тези промени за всеки отчетен период не могат да се отнасят до повече от една трета от основния екип, планиран за изпълнението на проекта на бенефициера /координатор или партньор/и/.
2. Участникът, който заменя планирания, следва да бъде със същата длъжност, еквивалентни опит и квалификация на участника, който заменя, което се доказва с представяне на автобиография и диплома.
Въпрос 3
Съгласно чл. 27, ал.6 от ПУСНИФ-2022 г. „Разходите за спомагателен персонал“ се планират като обща сума, поотделно в бюджетно перо ИНИ и бюджетно перо ЕР, чиято максимална стойност може да бъде до 10% от основните разходи за персонал. В общата сума за спомагателен персонал се планират разходите за персонал, който ще извършва помощни дейности, с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Разходите за спомагателен персонал се отчитат по отделни лица, длъжности, брой работни часове, възнаграждение и осигуровки за сметка на осигурителя“.
Няма определени стойности за часовата ставка на спомагателния персонал.Страницата е редактирана последно на: 04.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: