Допустимо ли е в тази 13-та конкурсна сесия за финансиране на проектни предложения да участва като кандидат и/или партньор дружество с код на икономическа дейност 03.22. “Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни” и със следния предмет на дейност: “Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми; използване на рециркулационни системи в аквакултурното производство; производство на зарибителен материал, производство и търговия c риба, аквакултури, потомства и хайвер, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, изработка, асемблиране и внедряване на оборудване за производство и отглеждане на риби в затворени рециркулационни системи, доставка и продажба на оборудване и технологии, свързани с развъждането и отглеждането на риба и други водни организми; иновации и научноизследователска и развойна дейност, приложна и обслужваща дейност в областта на аквакултурите, маркетинг, външна и вътрешна търговия, разработване на софтуерни решения във връзка с оптимизация на процесите при отглеждане и развъждане на риби, преработка на риба и рибни продукти, селско стопанско производство, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон”

Допустимо е  като се има в предвид следното:
Съгласно чл. 18,  ал.1 от ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД (ПУСНИФ – 2022), „НИФ не финансира проекти, с които се заявяват за предоставяне помощ, предоставени в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (35)“.
Но следва да се има в предвид и, че в чл. 18, ал. 8 „Ако предприятието, кандидатстващо за БФП (включително предприятие-партньор), упражнява едновременно дейност в секторите, посочени в ал.1, и кандидатства за дейности, попадащи в допустимата тематична област за финансиране, финансирането по тази процедура се предоставя само за дейностите, осъществявани в допустимата тематична област за кандидатстване, като кандидатът/партньорът/бенефициерът следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори да не се ползват от финансирането, предоставено по настоящата процедура“
Допустимите тематични области са представени в чл. 19 от ПУСНИФ – 2022 .Трябва да се има в предвид,  че съгласно ПРАВИЛНИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПОПП), т.16 кандидата представя Приложение № 5 – Декларация за обстоятелствата за допустимост по чл. 18 и чл. 20 от ПУСНИФ за кандидата, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява кандидатаСтраницата е редактирана последно на: 08.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube