1. Във въпроси и отговори с вх. 94-00-186/27.09.2016 г. сте дали отговор “Индустриалните научни изследвания – обхващат дейностите по изготвяне на теоретичната разработка , изготвяне на изисквания и техническо задание във връзка с разработката на нови продукти, процеси или услуги или за постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Експерименталното развитие – обхваща дейностите, които следва да реализират теоретичната разработка, теоретичното задание на практика и довеждат до разработка на прототип (опитен образец).” Тъй като “Индустриалните научни изследвания” с нива на готовност от TRL 3 до TRL 5, с поред ваш предишен отговор, обхваща единствено дейностите по изготвяне на теоретичната разработка, което на практика би следвало да означава, че по време на изпълнението на проекта единственото “нещо” което ще съществува след края на изпълнението на проекта е само теоретична текстова информация? Тоест резултатът от изпълнението на проекта е например от 70-120 стр, теоретичен текст?! Правилно ли разбирам? 2. На страница 21 от условията е поместена таблица с възможните варианти на интензитета на помощта в зависимост от големината на предприятието като да Научни изследвания тя достига до 80% при наличие на ефективно сътрудничество и когато е кандидата е МСП. Моля обяснете защо При кандидат МСП + надбавката от 10% за ефективно сътрудничество, интензитета на помощта на целият проект не стига 80% а се спира на 77% Направих редица експерименти с различни стойности, но каквото и да се въведе винаги излиза 77%. Когато в шийта на на поле вид на предприятието заменим цифра “4” -за научна организация с “1”- за предприятие, независимо от големината му. Единствено тогава стойността на интензитета на помощта и в трите колони става на 80%. Докато когато е нанесено цифра “4” интензитета е 77% общо за проекта. 80% за координатора и 65% за партньора – научна организация. 3. Относно описаната свързаност в чл. 52 т.2.5 “В случай че, сътрудничещите си предприятия поддържат отношения на свързани предприятия или предприятия-партньори по смисъла на Регламент 651/2014 г., предвидената в бюджета на проекта надбавка за ефективно сътрудничеството между тях не се изплащ” Моля потвърдете или отречете. Физическо лице притежаващо 100% от дяловете в ЕООД, без да е негов управител в качеството му на кандидат е и част от учредителите на Изследователски център – НПО, има ли пречка НПО да бъде пълноценен партньор, без да се влиза в хипотезата на Свързани предприятия по смисъла на Регламент 651/2014 г? Моля, за тълкуване! За пълнота ще допълня, че не съществуват договорености, като “едно предприятие има правото да упражнява доминиращо влияние върху друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие,или на разпоредба в устава или в учредителния акт на това предприятие;” В Таблица 1 подробно са разписани всички варианти за достигане до максималните интензитети на помощта за ИНИ както следва, като никъде не се среща варианта 77% Грешка ли има? – за микро/малко предприятие до 80%, като се сформира по следния начин: 50% БФП за ИНИ + 20% надбавка за МСП + 10% надбавка за ефективно сътрудничество; – за средно предприятие до 75%, като се сформира по следния начин: 50% БФП за ИНИ + 10% надбавка за МСП + 15% надбавка за ефективно сътрудничество; – за голямо предприятие до 55%, като се сформира по следния начин: 40% БФП за ИНИ + 15% надбавка за ефективно сътрудничество; 4. Относно” Квалификацията на различните задачи/дейности е необходимо да бъде съобразена с Наръчника на Фраскати, издание на Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2015 г. и Наръчника от Осло, издание на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 2018 г. Може ли линк към Наръчника от Осло, защото намалим само този на Фраскати, но той не е на български?! Съответно има ли го на български език, ако не защо се налага да се съобразявам с нещо, без де е осигурен превод, при все, че се кандидатства за Български научни изследвания. Второ само единият документ е над 400 стр, като това дори само за четете е непосилно във времето на отворената процедура. Моля посочете синтезирана информация от двата цитирани документа, тъй като видно от условията за кандидатстване, кандидатите трябва да съобразят проектите си с въпросните документи. 5. Какъв е максималният брой точки, който може да събере едно проектно предложение, 90 или бъркам. Мисля, че няма изведен сбор?!

Както е обявено на официалната интернет страница на Агенцията, 13-та конкурсна сесия на НИФ СЕ ПРОВЕЖДА ПО НОВИ ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ, КОИТО ЗНАЧИТЕЛНО СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ТЕЗИ ПО ПРЕДИШНИТЕ КОНКУРСНИ СЕСИИ. Пак там е обявено, че Агенцията не отговаря на въпроси, по които вече е отговорила, като логически следва това да са въпросите по 13- та конкурсна сесия на НИФ. Отговорите, които Вие четете, се отнасят до въпроси, касаещи предишни конкурсни сесии, провеждани по ПУСНИФ,РАЗЛИЧНИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ПУСНИФ 2022, ТЪЙ КАТО ЗА ВСЯКА КОНКУРСНА СЕСИЯ СЕ ПРИЕМАТ НОВИ ПРАВИЛА. Определенията, за които питате във въпроса, са публикувани в ПУСНИФ 2022, поради което не ги повтаряме отново „копи/пейст“, в настоящия отговор. Същевременно обръщаме внимание, че Агенцията няма право да дава отговори, които по съществото си представляват консултация за подготвяне на проект по НИФ, каквито са значителна част от Вашите въпроси. За улеснение на кандидатите, за тяхна информация всички документи са публикувани на страницата, и като такива са общодостъпни за четене, като в повечето случаи не се налага да се четат, изследват и сравняват стари версии на Правилата.
 
ОТНОСНО ВЪПРОС 2:
Организациите за научни изследвания и разпространение на знания не са микро/малки предприятия и съгласно чл. 23, ал. 2 от ПУСНИФ те не могат да увеличат интензитета на БФП с 20%. Но те могат да се възползват от възможността да увеличат интензитета си с надбавката за Ефективно сътрудничество до 15% в ИНИ и 15% в ЕР.
ОТНОСНО ВЪПРОС 3:
Няма ограничение свързани лица да кандидатстват по Схемата за финансиране, респ. във Вашия случай- да, позволено е посочените лица да кандидатстват като координатор и партньор. Няма допусната грешка в Таблица 1, процентите са тези, които и както са посочени,  кандидатите следва да се съобразяват с посочените там параметри и условия за допускането им.
ОТНОСНО ВЪПРОС 4:
ПУСНИФ 2022, както и всички придружаващи го документи и приложения към тях, са разработени при спазване Наръчника на Фраскати, поради което не се налага да се запознавате задължително с него. Всички документи, включително и този, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията.
 
ОТНОСНО ВЪПРОС 5:
Максималният брой точки, който може да събере едно проектно предложение, съгласно Правилника за оценка на проектните предложения е 90 т.Страницата е редактирана последно на: 08.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: