Бихме искали да попитаме, дали отговаря на критериите за Организация за научни изследвания и разпространение на знания следният субект: Неправителствена организация (НПО) в обществена полза, регистрирана в ТР като юридическо лице, в предмета на дейност в Устава са вписани дейности, свързани с научни изследвания и разпространение на знания; от 2017г. организацията е регистрирана в Информационния регистър на МОН на организациите, обучаващи педагогически специалисти (ИРОПК https://rq.mon.bg/) и провежда обучения на учители и директори на образователни институции.

Съгласно чл. 16 (2) от ПУСНИФ 20200 „Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие-търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.
Съгласно §1 , т. 1 от ДР на ПУСНИФ 2020 „Организация за научни изследвания и разпространение на знания” означава субект (например университети или научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 или експериментално развитие/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7 или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.
Посоченият факт, за вписване на организацията в Информационния регистър на МОН, в случая е ирелевантен за определянето на същата като „организация за научни изследвания и разпространени на знания“.Страницата е редактирана последно на: 08.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube