В Приложение № 4 – Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в т.2 от декларацията за коя финансова година се представят изискуемите параметри за средносписъчен брой персонал, оборот и активи? Кандидатът не е нова фирма, а е съществуващ с над 3 години дейност. Въпросът е породен във връзка с посоченото изискване „В Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение № 4) се декларират актуални данни до датата на подаване на проектното предложение.“ Това значи ли, че данните трябва да са за текущата 2022 г., а не за приключената финансова 2021 година?

Съгласно Закона за малките и средните предприятия , чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2006 г.) „(1) Данните по чл. 3 се определят на базата на предходната финансова година.
(2) Ако в две последователни финансови години предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие.
(3) В случай на новообразувано предприятие данните по чл. 3 се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.“
Т. е следва да се декларират данните за последната приключила финансова година. В случай , че статуса през 2021 г. е различен от този през 2020 г., се връща назад в годините, докато се стигне до две еднакви финансови години и тези данни се декларират, дори и да са различни от данните за 2021 г. като в този случай Агенцията изисква представяне на обяснения и доказателства за това.Страницата е редактирана последно на: 08.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube