1. В Раздел А : Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост 23.Приложен е Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ (само ако организацията няма устав или правилник, съгласно законодателството, което, регламентира дейността й) уреждащ дейността и функциите на организацията във формат Portable Document Format (PDF). *Документ на чужд език сe представя в превод на български език в заверено копие. В случай че партньорът/ите са регистрирани по Закона за търговския регистър и посочените документи са публикувани в Търговския регистър, към датата на подаване на проектното предложение, документите не се прилагат, като за обстоятелствата се извър Въпрос: Горната точка отнася ли се за фирма микропредприятие, което участва самостоятелно в кандидатстването за финансиране? 2. В Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти Т. 4. Дейностите по проекта не включват цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга. Раздел Д: ПАЗАРНА ПЕРСПЕКТИВНОСТ 1.Наличие на пазарен потенциал на разработваните нови продукти/технологии или услуги 2. Конкурентни предимства на разработвания продукт/технологията/услуга пред конкурентните продукти/технологии/услуги в национален или международен аспект (представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) 3. Реалистичност на плана за комерсиализация на резултатите от проекта Въпрос: Финансирането е за дейности по проекта, които не включват цялостно развитие, стигащо до готов продукт или услуга. Раздел В, т. 4 и в същото време в оценката на проектното-предложение са включени оценка на пазарни условия, потенциал, конкурентни предимства, план за комерсиализация на резултатите от проекта. Как биха се описали точките по пазарна перспективност за продукт, дейностите по създаването, на който не включват цялостното развитие? Или в Раздел “Пазарна Перспективност” се описват потенциал, конкурентни предимства, план за комерсиализация на вече готовия продукт? Въпросът се отнася и за Ефективно управление на проекта и очаквана възвръщаемост на направените разходи по проекта.

По отношение на въпрос 1: Правилник за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ в раздел А „Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост“ т. 23 се отнася единствено до организациите за научни изследвания и разпространение на знания. Именно от тяхна страна се търси документ за създаване или  Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ.
По отношение на въпрос 2:  Действително едно от изискванията, предвидени в Правилника за оценка на проектни предложения е дейностите по проекта да не включват цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга. Това изискване, както сами сте отбелязали, е предвидено в т. 4 на Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти. Правилно сте преценили, че все пак проекта се оценява и от гледна точка на  предвидената в Раздел Д на Правилника, пазарна перспективност. Това е така тъй като се търсят проекти, които следва да притежават такава пазарна перспективност, а не да са фокусирани единствено върху разработването на идея, която не би имала такива качества. Съдържащите се в раздел Д изисквания са за наличие на пазарен потенциал на разработваните нови продукти/технологии или услуги; конкурентни предимства; реалистичност на плана за комерсиализация на резултатите от проекта; степента, в която проектът съответства на стратегическите планове за развитие на предприятието, участващо в проекта. Оценката тук ще бъде направена въз основа на експертна оценка на  разработваните нови продукти/технологии или услуги като се има предвид такива, които ще възникнат едва след приключването на проекта, а не по време на неговото развитие. Посоченото по – горе е приложимо и по отношение на оценяването, което ще се прави по т.1. Ефективно управление на проекта и очаквана възвръщаемост на направените разходи по проекта в  Раздел Е „Въздействие“ от Правилника.Страницата е редактирана последно на: 08.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: