Бих искала да попитам, когато кандидатстващия с проект участва с партньор, ръководител проект може ли да е повече от един човек и съответно може ли да има и от двете фирми по един или няколко ръководители проект?

Съгласно чл. 27.  (1) от ПУСНИФ -2022, „Персоналът по проекта се състои от основен и спомагателен персонал. Основният персонал по проекта включва длъжности, които попадат в категорията изследователи и/или технически персонал, включително и ръководни длъжности – ръководител на фаза и ръководител на проекта/екипа. Ръководителите на фазите и ръководителят на проекта/екипа по функции са изследователи, като координират и ръководят изпълнението на проектните дейности/дейността на изследователите, техническия и помощния персонал по проекта.“
 
Така цитираната разпоредба посочва, че длъжността „ръководител проект“ следва да бъде изпълнявана от едно лице в трудово правни отношения с бенефициера и съответно едно лице в  трудово правни отношения с партньора по проекта.
Съгласно Приложение 1 – Бюджет на НИРП, същото е отразено във всеки един от бюджетите за координатора, съответно партньора/ите и е допустимо да се планира разход за „Ръководител проект“ в бюджета на координатора и в бюджета на партньора/ите.Страницата е редактирана последно на: 08.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube