Възможно ли е да бъде назначен експерт, за изпълнението на външни услуги на граждански договор и какво е изискването за възложените ,, научни изследвания ” с изключение на това те да не водят до изработкатана актив.

Съгласно чл. 29, ал. 2 от ПУСНИФ – 2022 г. ” Разходите за външни услуги се договарят с физически лица или юридически лица по реда на Закона за задълженията и договорите или Търговския закон”, от което следва, че може да се договори извършване на външна услуга, свързана с възлагане на научни изследвания с физическо лице, назначено на граждански договор.

Обръщаме внимание, че при наличие на разходи за външни услуги за  възлагане на научни изследвания в бюджета на проекта, независимо от тяхната стойност, следва да бъде проведена процедура за избор на изпълнител посочена в чл. 56 от ПАФОП – 2022 г.

Съгласно чл. 29. (1) Допустими разходи за външни услуги са: разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, използвани изключително за целите на проекта.

(4) Недопустимо е възлагането на външни услуги за следните дейности: изготвяне на отчети, управление на проекта, координиране на проекта, мониторинг на изпълнението
Страницата е редактирана последно на: 08.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: