Има ли възможност за промяна и/или добавяне на клаузи по Споразумението за сътрудничество между партньорите. Пример: Искам да променя клаузите за прекратяване на споразумението, тъй като създават предпоставки за противоречия и тълкуване (пример: хем може всяка страна с предизвестие да го прекрати (не се казва с колко дневно предизвестие) или може по взаимно съгласие, хем не може да се прекрати след подписване на договор по НИФ).

Съгласно чл. 35, ал.1 от ПУСНИФ конкурсната документация се подава съобразно заложените изисквания и в определените срокове посочени в Обявлението за откриване на конкурсната сесия. Същевременно в ПУСНИФ чл. 36 ал. 1 т. 2 е предвидено приложение № 2, което представлява споразумение за сътрудничество (по образец) подписано от кандидата и партньора/ите. В Правилник за оценка на проектни предложения – т. 5  Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост е предвиден, че в споразумението следва да фигурират всички клаузи, съгласно образеца, както и да са попълнени полета за попълване, включително и полето за разпределението на резултатите от проекта. От изложеното става ясно, че промени в представения образец на споразумение за сътрудничество не следва да бъдат правени, а единствено  празните полета да бъдат попълнени с необходимата информация.
Страницата е редактирана последно на: 09.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube