1. За изграждане на прототипа в моя проект са необходими материали, чиято единична цена надхвърля 700 лв. Следва ли в този случай да бъдат отразявани като ДМА, при условие, че веднъж използвани в прототипа те не биха могли да бъдат повторно използвани. Ако да с каква норма на амортизация, при условие, че дефакто актива ще е изхабен преди края на проекта. Възможно ли е 1 експерт да участва в повече от 1 проект на етап „кандидатстване“ и на етап „изпълнение“ при спазване на трудовото законодателство. Ако с 1 проект се кандидатства пред НИФ и Еврика това ще създаде ли проблем на етап „кандидатстване“, като е ясно че за да се избегне „двойно финансиране“ на етап изпълнение ще е необходимо да се избере единия?

1.Съгласно чл. 30, ал. 1 на ПУСНИФ – 2022 г. „Допустими разходи за материали и консумативи са единствено разходите за закупуване на нови, неупотребявани материали и консумативи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта“;
Професионална оценка за допустимостта на разходите за материали се прави съгласно ПУСНИФ – 2022 г.:
чл. 38, ал. 4 на „Проектните предложения, преминали успешно оценката за административно съответствие и допустимост, подлежат на техническа оценка, която се извършва от /чл. 13, ал. 2/ независими експерти –  лица представители на бизнеса и/или науката с високо ниво на експертиза и доказуем опит в съответната тематична област, /чл. 13, ал. 1/ определени от от Ръководител ЗОУФ на случаен принцип, съобразно тяхната професионална квалификация и в съответствие с тематиката на проектните предложения и в рамките на съответната тематична област.
Съответните /чл. 13, ал. 1, т. 1/ независими експерти разглеждат и оценяват постъпилите в рамките на конкурсната сесия по НИФ проектни предложения, съгласно предварително определените критерии за оценка с настоящите правила /ПУСНИФ – 2022 г./ и прилежащите към тях документи“ и съответно те дават становище дали един актив с единична цена над 700.00 лв. е материал или дълготраен материален актив, подлежащ на амортизация.
 
2. Не съществува пречка експерт да участва в повече от един проект на етап „кандидатстване“ и на етап „изпълнение“. Това действително следва да е в изпълнение на трудовото законодателство, като следва да се има предвид и спазване на изискванията на Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по национален иновационен фонд и в частност, тези предвидени в чл. 63 от нея, отнасящи се до това как се осъществява отчитането на разходите за труд на заетия персонал.
 
3. Съществува възможност с един проект да се кандидатства както по НИФ, така и по Еврика, но следва да се има предвид при по-нататъшното развитие на проекта, че съгласно чл. 24. ал.1 от ПУСНИФ се извършва проверка за двойно финансиране на дейностите и разходите, разписани във всяко проектно предложение и във всеки технически и финансов отчет за съответния отчетен период от изпълнение на договор за финансиране на координатор и партньор/и по НИФ, инициатива Еврика/програма “Евростарс”. Също така следва да е ясно, че НИФ не финансира проекти в частта на разходите, която вече е финансирана с публични средства или ресурси на ЕС или държава членка. В случай на установено такова финансиране, проектното предложение не се отхвърля, но на финансиране подлежат само нефинансираните с публични средства или ресурси дейности/разходи. Кандидатът/всеки партньор при съвместни проекти следва да декларира, че дейностите, за които кандидатства не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет или бюджета на Общността. Тези правила са разписани в чл. 18 ал. 5 от ПУСНИФ.Страницата е редактирана последно на: 09.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: