В ПУСНИФ 13-та сесия, в чл. 36, Конкурсна документация е записано, например: „Приложение № 3 – Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от представителя (законен или упълномощен) на кандидата, а при съвместни проекти и от партньора/ите;“ Т.е. Декларациите, за които това е указано могат да бъдат подписани от законен или УПЪЛНОМОЩЕН представител. Същевременно, в Правилника за оценка на проектните предложения, Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост е записано: „Приложение № 3. Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.“ Въпрос: Моля, да потвърдите, че декларациите, за които това е указано в ПУСНИФ 13-та сесия, могат да бъдат подписани и от упълномощено лице. Моля, да уточните, че ако декларациите се подписват от законния представител и кандидатът партньорът се представляват от повече от едно лице ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО, то декларацията може да бъде подписана само от единият от представляващите! Моля, да потвърдите, че изискването за упълномощаване между представляващите кандидата/ партньора, представено в Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие от Правилника за оценка на проектните предложения, а именно: „Друго лице/ други лица – с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото пълномощно се изисква и в случаите, когато кандидата се представлява ЗАЕДНО от повече от едно лице и конкурсната документация се подава от едното от тях.„ се прилага само в случаите, когато организацията се представлява САМО ЗАЕДНО от повече от едно лице и НЕ Е приложима в случаите, в които се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО. Моля, потвърдете, че когато предприятието се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО и повече от едно лице, то конкурсната документация се подава само от едно от тях.

Отговор : Съгласно чл. 35, ал.1 от ПУСНИФ-конкурсната документация се подава от законния представител на кандидата или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. От горния текст става ясно, че конкурсна документация може да се подава по два възможни начина – чрез законния представител или чрез изрично упълномощено за това лице.  Именно затова в Правилника за оценка на проектните предложения където е нужно е уточнено, че документите, като декларации, споразумение за сътрудничество и др., които следва да бъдат подписани, за да са редовни от формална страна, се подписват от всяко от лицата, за които е указано в съответния документ, че трябва да го подпишат. Не съществува противоречие между ПУСНИФ и Правилника за оценка на проектните предложения, като в Правилника раздел А т. 2 подробно е дадено уточнението, че „представител на кандидата“ означава законен представител или упълномощен представител.  Според същата точка от Правилника „законен представител“ означава вписаният представител в Търговския регистър, Регистър Булстат за кандидат, регистриран в България, а за чуждестранните лица – лицата, съгласно удостоверението за актуално състояние.
Също така е изяснено, че „упълномощен представител“ на кандидат може да бъде всяко лице, различно от законния представител, упълномощено по следния начин:
– Адвокат – с писмено изрично пълномощно;
– Друго лице/други лица – с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Изрично е прието, че дефинициите за законен представител и упълномощен представител важат за всички точки от правилника.
Отделен е въпроса, че съгласно търговското законодателство законният представител може да бъде едно лице или повече от едно лица. В този случай правилника отново е изчерпателен като приема, че когато кандидатът се представлява от законен представител – няколко лица и това е „поотделно“ от няколко физически лица, то изисканите документи могат да бъдат представени само от едно от лицата. Когато кандидата се представлява „заедно“ от повече от едно лице и конкурсната документация се подава от едното от тях, за това лице ще бъде необходимо писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа от другото /другите представляващи дружеството лица.  Когато дружеството се представлява само „поотделно“ също ще бъде необходимо пълномощно с нотариална заверка.Страницата е редактирана последно на: 09.08.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: