1. На етап кандидатстване, необходимо ли е да се представя оферта/линк за външни услуги и за материали и консумативи? 2. С цел тестване на прототипа в операционна среда, допустимо ли е като външна услуга да се наеме обект/база, в която да се извършат тестовете? 3. При малък екип (3-4 човека), ръководител фаза извършва и част от изследванията, в този случай как се процедира? – в бюджета за конкретния човек има 2 пера – като ръководител фаза и като изследовател със съответните часове и часови ставки или – всички часове се водят общо с часова ставка на ръководител фаза?

1.    Заложено изрично изискване няма, по Ваша преценка може да представите такива.
2.    Отговора на този въпрос може да се види в ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД (ПУСНИФ – 2022 г.). Наемането обект/база, в която да се извършат тестовете не кореспондира с текста на чл. 29, ал. 1. ал. 1който гласи „Допустими разходи за външни услуги са: разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, използвани изключително за целите на проекта.
3.    Преценката за екипа на проекта, се прави от съответния участник /координатор/партньор/ в проекта, като се вземат предвид дейностите, които е предвидено да изпълнява съответният експерт,  неговата специфична роля за съответната фаза, задача, дейност.
В раздел „Капацитет на кандидата (и партньорите)“ на Приложение № 10 „Формуляр за оценка на проектни предложения от независими експерти“ кандидатът (и партньорите) трябва да докажат, че разполагат с експерти с компетентности за реализирането на заложените дейности по проекта?
Координаторът и партньора/ите планират поотделно разходите за персонал по категории, съгласно чл. 27 от ПУСНИФ-2022 г. в своя бюджет, съобразявайки се с:
ал.1 „Персоналът по проекта се състои от основен и спомагателен персонал“;
ал.6 „Разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума, поотделно в бюджетно перо ИНИ и бюджетно перо ЕР, чиято максимална стойност може да бъде до 10% от основните разходи за персонал. В общата сума за спомагателен персонал се планират разходите за персонал, който ще извършва помощни дейности, с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Разходите за спомагателен персонал се отчитат по отделни лица, длъжности, брой работни часове, възнаграждение и осигуровки за сметка на осигурителя“;
ал.7 „Часовите ставки на основния персонал, планирани в бюджета, не могат да надхвърлят следните стойности без включени разходи за осигуровки за сметка на осигурителя, като същите се начисляват на отделен ред в бюджета и отчетната форма:
1. Ръководител проект – до 42,00 лева;
2. Ръководител фаза – до 38,00 лева;
3. Изследователи – до 34,00 лева;
4. Технически персонал – до 13,00 лева“;
ал. 8 „За изпълнението на съответен проект основният и спомагателният персонал трябва да бъде назначен по основно трудово правоотношение или допълнително трудово правоотношение, в т.ч. и по чл. 110 или чл. 111 от Кодекса на труда. В случаите когато ръководител на проекта е управител/изпълнителен директор на дружество с ограничена отговорност/ акционерно дружество-бенефициер или партньор по проекта, допустимо е функциите по проекта да се изпълняват и по договор за управление на дружеството“.Страницата е редактирана последно на: 09.08.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube