Документи за участие по Национален бюджет

  • Общи условия за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП в международна специализирана изложба/панаир;
  • Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
  • Декларация за получени минимални/държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

*Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите : http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.

  • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията)
  • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;
  • Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви;
  • Анкетна карта.
  • Информационна карта


Страницата е редактирана последно на: 25.07.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube