Критерии за допустимост

Критерии за допустимост

 1. Попълнено заявление

Заявлението е попълнено в пълен обем. Включва самата форма за заявление и всички декларации, включително ангажимента на вашия основен поддоставчик.

 1. Правен статус на предприятието

Кандидатстваното МСП е юридическо лице, регистрирано в съответствие с препоръката 2003/361/ЕО на Европейския съюз, в допустима държава, участваща в Innowwide (държави-членки на ЕС, Исландия, Израел, Норвегия или Турция).

За да се счита за МСП, вашата компания трябва да отговаря на дефиницията за МСП на Европейската комисия. 

 1. Подписан ангажимент от местния партньор

Проектът включва независим подизпълнител (местен партньор) в целевата държава.

Трябва да поканите вашия партньор да одобри ангажимента в платформата за кандидатстване.

 1. Ексклузивна насоченост към граждански приложения

Трябва да посочите във вашето заявление, че проектът ви има ексклузивна насоченост към граждански приложения (дейности, предназначени да се използват с военни цели или да обслужват военни нужди, не могат да бъдат финансирани).

 1. Клетвена декларация

Нито една от участващите организации:

 • не е осъждана за измами, финансови нередности, няма недобросъвестни и незаконни бизнес практики;
 • не е в несъстоятелност, ликвидация или е в процес на обявяване за банкрут;
 • е “предприятие в затруднение” според дефиницията на ЕС (член 2, точка 18 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 на КОМИСИЯТА от юни 2014 г.).
 1. Продължителност на проекта от шест месеца
 2. Минимален общ размер на проекта от 86 000 евро

Максималният процент на финансиране е 70% от фиксираната сума от 60 000 евро, така че общите валидни разходи за вашия проект трябва да бъдат поне 86 000 евро.

 1. Разходите на подизпълнителя да надхвърлят 0 евро

Сътрудничеството с основен подизпълнител е важна част от вашия проект за пазарна изпълнимост, затова трябва да заделите разумен бюджет за него.

 1. Комбинация от допустими дейности

За да бъде допустима, вашата заявка трябва да включва пазарни и технически дейности и може да включва (но не само) дейности за развитие и промотиране на бизнеса.

Моля, прочетете всички насоки, преди да изпратите проектно предложение (заявка). Ако не отговаряте на всички критерии за допустимост на Еврика, вашата заявка ще бъде отхвърлена.

 

Източник: Eureka Official Website
Страницата е редактирана последно на: 22.08.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube