Допустими за финансиране дейности

Допустими за финансиране дейности

Прилагаме фиксиран списък с допустими дейности, които могат да бъдат финансирани от Innowwide.

Подготвителни дейности за съвместно създаване и усвояване на технологии (иновации и услуги за прехвърляне на технологии)

 • Иновативни решения и подготовителна фаза на бъдещ международен проект за научноизследователска и иновационна дейност с местния стратегически подизпълнител.
 • Анализиране на местната среда, що се отнася до интелектуалната собственост: Идентификация и оценка на правната (и свързаната с техническите и финансовите) среда на интелектуалната собственост в страната (таргетирания пазар): цел, правни, технически (сертифициране) и търговски (лицензи или мита) ограничения или предимства за регистрация и защита на интелектуалната собственост.
 • Технологично проучване и проверка на трендовете: Инвентаризация и проучване на правната, техническата и търговската ситуация на съществуващи, регистрирани и потенциално правно-конфликтни технологии на целевия пазар.
 • Оценка на технологии: Изчисляване на пазарната стойност на технологиите от експерти (оценка и ценообразуване чрез дисконтиран паричен поток, пазарно сравнение, сравнителен анализ, рейтинг и класиране и др.).
 • Анализ на правното положение, що се отнася до технологиите: Надлежна проверка на правната ситуация, що се отнася до технологиите в целевата държава (правна оценка и действия за гарантиране на цялостната свобода на работа на технологиите и правна защита в целевата държава).
 • Проектиране на стратегия за защита и валоризация на технологиите: Проектиране, планиране и предварително прилагане на мерки за валоризиране на съществуващите технологии (лицензиране, оценка на риска, партньорство)
 • Сертификация и проверка на съответствието с хомологацията: Задължителни регулаторни сертификационни, тестови и сравнителен анализ (бенчмаркинг)
 • Намиране на подходящи технологични партньорства
 • Маломащабен доказателствен модел (изпитание и асимилация, допълнителна подготвителна работа за изследователска и развойна дейност)

 

Пазарни изследвания (офис и теренни изследвания)

 • Ранно проучване и откриване на възможности за бизнес (предварителна концептуализация)
 • Качествен анализ (анализ на потребителите: сегменти, предпочитания, модели, мотивации, мнения, нагласи, ценности, култура и др.)
 • Търговско проучване на продукта (ориентирано към местното потребление в целевия пазар: концепция, дизайн, начини за доставка, употреба и т.н.)
 • Количествен пазарен анализ (реален, потенциален или тенденции)
 • Анализ на конкуренцията (пазарен дял, позициониране, вериги на стойност и др.)
 • Анализ на потенциални партньори за дистрибуция и маркетинг
 • Анализ на потенциални доставчици
 • PESTLE анализ (политически, икономически, социологически, технологически, правни и екологични въпроси) и анализ на ограниченията на пазара

 

Проверка на съответствие

 • Административна и правна свобода за дейност или подробно проучване/ анализ на средата (дю дилиджънс)
 • Свързани с бизнеса социални и културни добри практики, идентифициране и планиране на прилагането им

 

Бизнес проучвателни пътувания – ограничени и оправдани в рамките на вашия проект за осъществимост на пазара

 • Търговски изложения, конференции, информационни дни или събития за нетуъркинг
 • Съвместни семинари или срещи с потенциални партньори
 • Работни срещи с партньори за подготовка на международни проекти за научноизследователска и иновационна дейност

 

Подготовка на специфични рекламни технически материали (ориентирани към усвояване на технологии) – ограничени и обосновани в рамките на вашия проект за пазарна изпълнимост

 

За да бъдете допустими, вашата заявка/ проектно предложение трябва да включва елементи от раздели 1, 2 и 3 (пазарни и технически дейности) и може да включва (но не само) елементи от раздели 4 и 5 (развитие на бизнеса и реклама).

Източник: Eureka Official Website
Страницата е редактирана последно на: 22.08.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube