Покана за участие на национален щанд на Международното изложение за захарни и шоколадови изделия ISM, 28-31.01.2024 г., гр. Кьолн, Германия

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/  удължава срока за подаване на документи за участие в Международната изложба за сладкарски и захарни изделия ISM , 28-31.01.2024 г., гр. Кьолн, Германия до 5.12.2023 г. /вторник/ включително.

С около 25 000 бизнес посетители от 135 страни (72% международно участие) и над 1 300 изложители от 70 страни (88% международно участие), ISM e водещото изложение в света за захарни, шоколадови и тестени изделия, сладолед и снакс.

Участието се организира и финансира по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 при следните условия:

ИАНМСП поема напълно или частично разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Самофинансирането на участието от страна на предприятието се определя от броя участия в промоционални дейности и прояви по настоящия Проект BG16RFPR001-1.002-0001, стартирал на 11 август 2023 г.: 

 • При първо участие на предприятието по настоящия проект, стартирал на 11 август 2023 г., няма самофинансиране и ИАНМСП поема 100% от долуизброените разходи.
 • Самофинансирането за всички следващи участия по настоящия проект възлиза на 30%.

Предприятието участник поема разходите за:

 • Спедиция и застраховка на експонатите;
 • Командировка на представител/и (пътни, дневни, квартирни, застраховки и др.);
 • Заявени допълнителни услуги към организатора.

Предприятието кандидат следва да отговаря на следните изисквания:

 • Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 • Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД), съгласно  Условията за допустимост на крайни получатели по процедурата;
 • Съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), да отговаря на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. З и чл. 4 от ЗМСП.

Проектът е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в региони в преход и в по-слабо развити региони. За региони в преход се счита: Югозападният район за планиране, включващ областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. За по-слабо развити региони се считат всички останали райони за планиране. Съгласно Условията за изпълнение на настоящия Проект, финансирането на регионите в преход е приблизително 1/6 от бюджета на Проекта, а за по-слабо развити региони приблизително 5/6 от бюджета на Проекта.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятието подава към ИАНМСП следните документи за кандидатстване:

 1. Заявка за участие с „Критерии за оценка и класиране“ по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието или с валиден КЕП на представляващия предприятието и с приложени документи-доказателства.
 2. Документ, доказващ принадлежност към региони в преход или слабо развити региони като: Удостоверение от съответната община за наличие/липса на задължения по Закона за местни данъци и такси; Служебна бележка от РЗИ за регистрация на обект в Регионалния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ в съответната област; Договор за наем на производствена, складова сграда или др. обект; Нотариален акт, удостоверяващи обстоятелството за принадлежност към даден регион, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и с подпис на представляващия предприятието или с валиден КЕП на представляващия предприятието.
 3. Удостоверение за код на дейност по КИД-2008, издадено от Националния статистически институт (НСИ) за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден КЕП на представляващия предприятието.
 4. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено от Национална агенция за приходите (НАП) не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване в оригинал, заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден КЕП на представляващия предприятието.

При непредставяне от страна на кандидата на Удостоверение от НАП за липсата или наличието на задължения, ИАНМСП извършва служебна проверка. В случай, че служебната проверка установи наличие на задължения, на кандидата ще бъде определен срок за погасяване. Същият следва да удостовери погасяване на задължението като представи Удостоверение от НАП за липсата на задължения, издадено след датата на уведомителното писмо.

Ако кандидатът представи Удостоверение от НАП за наличие на задължения и годишен отчет за приходите и разходите от последната приключила финансова година, то същият ще се счита за допустим, в случай че задълженията са до 1% от годишния оборот за последната приключила финансова година, но не повече от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). В този случай, следва да бъдат представени документи, от които да е видно, че е договорено отсрочване или разсрочване на задълженията с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите суми.

 1. Декларация за минимални помощи и липса на двойно финансиране по образец и в оригинал и подписана от представляващия предприятието с приложени Данни за получена минимална помощ по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието.

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България за тригодишен период от страна на:

а) Предприятието получател;

б) Предприятията, с които предприятието получател попада в група „Едно и също предприятие“ по смисъла на чл.2, параграф 2 на Регламент (EС) 1407/2013 и Регламент (ЕС) №651/2014;

в) Всички предприятия, които са се влели, слели или са придобити от някое от предприятията, които попадат в група „Едно и също предприятие“ с предприятието получател съгласно чл.3, параграф 8 на Регламент (EС) 1407/2013 и Регламент (ЕС) №651/2014;

г) Предприятията, които попадат в група „Едно и също предприятие“ с предприятието получател и са се възползвали от помощ „de minimis преди разделяне или отделяне съгласно чл.3, параграф 9 на Регламент (EС) 1407/2013 и Регламент (ЕС) №651/2014.

 1. Декларация за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) за предходната приключила финансова година по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието.

Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към Декларацията  се прилага и Справка за обобщените параметри на предприятието.

Прилагаме Указания за попълване на Декларацията.

Кандидатстващото за подкрепа предприятие следва да представи и следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се отнасят декларираните данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от ЗМСП:

а) Книга за акционерите – приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

б) Дружествен договор – приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (Учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

в) Книга за акционерите и устав – приложимо за командитните дружества с акции;

г) Справка за разпределение на капитала на дружеството – приложимо за акционерните дружества;

д) Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последните две приключили финансови години;e) Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд за последните две приключили финансови години.

 Документи по букви от а) до e) се представят и за всички „свързани предприятия“ и/или „предприятия партньор“, посочени в Справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларацията по чл.3 и чл.4 от ЗМСП.

 1. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR)

Декларациите се представят в оригинал, подписани собственоръчно или с квалифициран електронен подпис от представляващия предприятието.

Всеки кандидат за участие на национален щанд, организиран от ИАНМСП, задължително се запознава с Правила за кандидатстване за участие в изложби, търговски мисии и други промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП в страната и чужбина.

Всеки участник на национален щанд, организиран от ИАНМСП, задължително се запознава с Правилата за поведение.

При интерес за участие, следва най-късно до 05.12.2023 г. включително, да се подадат документите по един от следните начини:

 • По поща, куриер или лично до ИАНМСП, Деловодство, ул. Леге 2-4, 1000 София;
 • По електронен път и подписани с валиден КЕП на office@sme.government.bg;
 • На платформата www.b2bconnect.bg (на страницата на съответното събитие).

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат.

При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в Деловодството на ИАНМСП.

Документи, изпратени през платформата www.b2bconnect.bg или на електронен адрес office@sme.government.bg, подписани с валиден КЕП и получени след работното време Деловодството, но до 24:00 ч. на последния за кандидатстване ден, се регистрират на следващия работен ден и срокът се счита за спазен.

След одобрение за участие, предприятието кандидат ще бъде уведомено с официално писмо. За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Елица Попадийна, Главен експерт в отдел МИК, телефон: (02) 940 7982, имейл: e.popadiyna@sme.government.bg.
 • Тереза Мутафова, Главен експерт в отдел МИК, телефон: (02) 940 7988, имейл: t.mutafova@sme.government.bg.Страницата е редактирана последно на: 16.11.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube