ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ КОМПАНИИ С УЧАСТИЕ НА SLUSH 2023, ОТНОВО ВОДЕНИ ОТ ИАНМСП

ИАНМСП организира Български институционален щанд на едно от водещите стартъп събития за прохождащи предприятия в световен мащаб – SLUSH 2023, което се проведе в периода 30.11 – 01.12.2023 г. в гр. Хелзинки, Финландия. Събитието предоставя практически съвети за изграждане на компания. На щанда, Агенцията, заедно с български асоциации представиха икономиката на България, възможностите за инвестиции и растеж на малките и средните предприятия, предприемаческата екосистема.

Участието бе достъпно благодарение на финансирането по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Любопитно е да се отбележи, че през 2022 г. в Slush участие са взели над 4600 стартиращи фирми от цял свят, от които:

  • 87% европейски
  • 40% скандинавски
  • 26% финландци
  • 7% азиатци
  • 5% Северна Америка

Проведени са над 20 500 срещи, от които 37% са между стартиращи компании и инвеститори, а 40% от последните, чийто общ брой възлиза на 2 600, влагат средства в Европа и Северна Америка.

През настоящата година участие в мероприятието взеха Министърът на иновациите и растежа – г-жа Милена Стойчева, а техническата делегация, партньор на Slush Ecosystem, бе водена от д-р Бойко Таков – Изпълнителен директор на ИАНМСП. Агенцията бе предоставила 18 входни карти на стартиращи предприятия, които да имат достъп до институционалния щанд и до цялата съпътстваща програма от презентации и двустранни срещи. Номерата на щандовете бяха Е1, Е2, Е3 и Е4, разположени в зоната на стартъп компаниите. Събитието се радваше на голям успех, предвид факта, че за участие в Slush 2023 се бяха регистрирали:

– над 13,000 посетители

– 5,000 основатели на компании

– 3,000 инвеститори

– 2,000 корпоративни ръководители

– 1,600 доброволци

– 300 представители на международната преса

– 200 изследователи и политици

*******

Проект BG16RFPR001-1.002-0001
 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
https://www.eufunds.bg/bgСтраницата е редактирана последно на: 25.01.2024
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube