Национален иновационен фонд

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз е необходимо да се повиши конкурентоспособността на българските предприятия и способността им да устояват на конкурентния натиск и пазарните сили.
Kонкурентно предимство в индустрията се постига посредством създаване, внедряване и разпространение на иновации. Необходимо е да бъде провеждана целенасочена политика за стимулиране на иновационната активност на предприятията. Икономическият растеж и съответно повишаването на производителността решително зависят от бързината и ефективността, с които се разпространяват иновациите в една икономика. Необходимо е иновативните решения да проникнат във всички сфери.
За реализацията на тази цел бе приета от Министерски съвет Иновационна стратегия на Република България. с Решение № 723 от 8 септември 2004 година, изменена с Решение № 385 от 22.05.2006 г.
Стратегическите цели, които си поставя фондът, са повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията, и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.
Фондът е финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия, която е приета за допустима от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с Решение на КЗК № 142 от 31.05.2005 г. Със свое Решение № 301 от 21.12.2006 г. КЗК е приела за допустимо изменението на схемата и е разрешила предоставянето на държавни помощи по схемата. С писмо (2007)4472/24.ІХ.2007 Европейската комисия е потвърдила, че „Изменения във финансовата схема за подкрепа на иновативни предприятия чрез Националния иновационен фонд” се счита за съществуваща помощ по смисъла на чл. 88 (1) от датата на присъединяване на България към ЕС
ПРАВИЛА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД, утвърдени от Министъра на икономиката и енергетиката:

1. Правила по НИФ, утвърдени със заповед № РД-16-82/21.02.2005 година

2. Правила по НИФ, утвърдени със заповед № РД-16-1402/22.12.2006 година

3. Правила по НИФ, утвърдени със заповед № РД-16-1244/28.12.2007 година

4. Правила по НИФ, утвърдени със заповед № РД-16-396/15.04.2008 година
Страницата е редактирана последно на: 09.06.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube