Покана за участие в международното изложение за биологични продукти BIOFACH SAUDI ARABIA 2024, 11-13 ноември 2024, гр. Рияд, Саудитска Арабия с удължен срок за кандидатстване до 30 май 2024 г. включително

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) удължава срока за заявяване на участие с национален щанд в Международното изложение за биологични продукти BIOFACH SAUDI ARABIA 2024, 11-13 ноември 2024, гр. Рияд, Саудитска Арабия до 30 май 2024 г. включително

Участието се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Проектът е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в по-слабо развити райони, както и към МСП от районите в преход, удостоверяващи извършването на дейности в по-слабо развит район. За по-слабо райони се считат: Тракийско–Родопския район, Черноморския район и Дунавския район за планиране, включващи областите: Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.  

Настоящата покана се отнася до предприятия, които могат да докажат, че развиват икономическа дейност в по-слабо развит район. Предприятието кандидат следва да предостави документ като: Удостоверение от съответната община за наличие/липса на задължения по Закона за местни данъци и такси, Служебна бележка от РЗИ за регистрация на обект в Регионалния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ в съответната област; Договор за наем на производствена, складова сграда или др. обект, нотариален акт за притежание на производствена, складова сграда или др. обект и/или и други документи, удостоверяващи обстоятелството за принадлежност към даден район, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден КЕП на представляващия предприятието.

Всички останали условия за кандидатстване и изискуемите документи остават непроменени.

Покана за участие в международното изложение за биологични продукти BIOFACH SAUDI ARABIA 2024, 11-13 ноември 2024, гр. Рияд, Саудитска Арабия

 
Страницата е редактирана последно на: 17.05.2024
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube