Доставка на консумативи за копирна техника и канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП – централна администрация и девет регионални сектора”, с три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция №2 „Доставка на копирна хартия”; Обособена позиция №3 „Доставка на тонер касети и консумативи”

1. Указания за участие

2. Решение PDF | FED

3. Обявление PDF| FED

4. Техническа спецификация на обекта на малката обществена поръчка

5. Методика за определяне на комплексната оценка на икономически най-изгодната оферта, включително показателите и относителната им тежест

6. Оферта за участие в процедурата – Образец 1;

4. Образец на техническо предложение – Образец 2;

5. Образец на ценово предложение – Образец 3;

6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 от ЗОП;

7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;

9. Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП;

10. Проект на договор

Въпроси и отговори 1
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube