“Oсигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, хотелски резервации, транспорт и вътрешни трансфери за организиране и провеждане на промоционални прояви за бизнеса и за организиране и провеждане на посещения на служители на ИАНМСП за обмяна на опит и усвояване на добри практики, извън страната”

До участниците в процедурата относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

До всички заинтересовани лица oтносно допусната непълнота в Ценовата оферта, неразделна част от документацията за участие в обществена поръчка
Моля, запознайте се със следните документиПисмо / Ценова оферта

1)    Решение за откриване на процедура за възлагане обществена поръчка PDF|FED

2)    Обявление за обществената поръчка FED

3)    Техническа спецификация

4)    Показателите, относителната им тежест и Методика за определяне на комплексната оценка, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта;

5)    Образец на техническа оферта

6)    Образец на ценова оферта

7)    Образец на декларации:

         Декларация за запознаване с условията на поръчката;

         Декларация за спазване условията на поръчката;

          Декларация по чл.47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;

          Декларация по чл.47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

         Декларация по чл.47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

          Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;

          Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

    –  Информация за общия оборот и оборота от дейност, сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години.

8)     Проект на договор

9) Указания към участниците за изготвяне на офертата и реда и условията за провеждане на откритата процедура.

10)     Образец на банкова гаранция за участие

11)    Образец на банкова гаранция изпълнение

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: