“Oсигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, хотелски резервации, транспорт и вътрешни трансфери за организиране и провеждане на промоционални прояви за бизнеса и за организиране и провеждане на посещения на служители на ИАНМСП за обмяна на опит и усвояване на добри практики, извън страната”

До участниците в процедурата относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

До всички заинтересовани лица oтносно допусната непълнота в Ценовата оферта, неразделна част от документацията за участие в обществена поръчка
Моля, запознайте се със следните документиПисмо / Ценова оферта

1)    Решение за откриване на процедура за възлагане обществена поръчка PDF|FED

2)    Обявление за обществената поръчка FED

3)    Техническа спецификация

4)    Показателите, относителната им тежест и Методика за определяне на комплексната оценка, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта;

5)    Образец на техническа оферта

6)    Образец на ценова оферта

7)    Образец на декларации:

         Декларация за запознаване с условията на поръчката;

         Декларация за спазване условията на поръчката;

          Декларация по чл.47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;

          Декларация по чл.47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

         Декларация по чл.47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

          Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;

          Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

    –  Информация за общия оборот и оборота от дейност, сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години.

8)     Проект на договор

9) Указания към участниците за изготвяне на офертата и реда и условията за провеждане на откритата процедура.

10)     Образец на банкова гаранция за участие

11)    Образец на банкова гаранция изпълнение

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube