„Oрганизиране и провеждане на въвеждащи обучения, информационни и специализирани семинари за бизнеса в страната и обучение на служители на ИАНМСП за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”

До участниците в процедурата относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

Допълнителни разяснениея към разяснения от 29.03.2012 г.

Разяснения 29.03.2012 г.

Разяснения 22.03.2012 г.

1)    Решение за откриване на процедура за възлагане обществена поръчка PDF| FED                                                    

2)    Обявление за обществената поръчка PDF| FED

3)    Указанията за участие

4)    Методика за определяне на комплексна оценка на оферта

5)    Проект на договор:

6)    Образците за участие в процедурата

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube