Информация за европейски програми за научни-изследвания и иновации и потенциални източници за финансиране

 Информация за европейски програми за научни-изследвания и иновации и потенциални източници за финансиране

 

  • Ø Програма Хоризонт 2020 има за цел да обедини съществуващите към момента три отделни програми/инициативи на ЕК: Седма рамкова програма, Програмата „Конкурентоспособност и иновации” (CIP) – в частта за иновациите и Участието на ЕС в Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Общият размер на финансирането, което се предвижда за периода 2014-2020 г. е в размер на 80 млрд. евро. Програмата е съсредоточена върху превръщането на революционните достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на бизнеса и променят положително живота на хората. Едновременно с това тя намалява драстично бюрокрацията, като опростява правилата и процедурите за привличане на най-добрите изследователи и на по-широк кръг от иновационни предприятия. Очаква се Хоризонт 2020 и новата Кохезионна политика взаимно да се допълват като се създават възможности за финансиране на един и същ проект от различни Фондове на ЕС, за хармонизиране и опростяване на правилата за предоставяне на субсидии. В рамките на програмата ще бъде допустимо също така комбинирането на финансовите инструменти (фондове за дялово участие, за seed капитал, гаранционни фондове, кредити и др.) с предоставяне на безвъзмездна финнасова помощ.
  • Ø Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. – основен приоритет са инвестициите в научни изследвания, технологично развитие и иновации. Целите могат да бъдат постигнати с разширяване на изследователската инфраструктура, технологичния трансфер, изграждането на мрежи и клъстери, разработването на нови продукти и услуги и най-вече посредством така нар. „интелигентна специализация”. Съществуващата фрагментация и дублиране на публичните инвестиции в НИРД може да бъде преодоляна чрез дефиниране на ролята на регионите в икономиката на знанието и идентифицирането на техните сравнителни предимства в специфични изследователски и иновативни области/клъстери. Целта е чрез фокусиране на идеите, усилията и ограничените публични ресурси в ограничен брой тематични или (между) секторни иновационни приоритети да бъдат постигнати максимални резултати и ефективност на вложените фондове. В тази връзка ЕК е разработила „Платформа за интелигентна специализация”, чрез която да предостави подкрепа на заинтересованите региони, в които да бъдат стартирани пилотни проекти.
  • Ø Стратегия на ЕС за Дунавския регион – Приетата през април 2011 г. стратегия обхваща 14 държави, сред които и България, и се основава на четири „стълба” и 11 приоритетни оси. Първият цели изграждането на връзки в региона и предвижда подобряване на мобилността, насърчаване на устойчивия подход в енергетиката, активизиране на културата и туризма. Вторият стълб е фокусиран върху опазването на околната среда в Дунавския регион и включва възстановяване на качеството на водите, управление на рисковете за околната среда и опазване на биоразнообразието. Третият стълб цели постигане на благосъстояние в региона, като се съсредоточава върху развитието на научноизследователския капацитет, образованието и информационните технологии, подпомагането на конкурентоспособността на предприятията и инвестиране в уменията на хората. В това направление ще се работи чрез съвместни изследователски центрове, съвместни програми за професионално обучение и квалификация, инициативи в подкрепа на ромските общности и други. Някои от основните цели до 2020 г. включват нарастване на разходите, предназначени за научно-изследователска и развойна дейност – до 3 % от БВП и увеличаване с 50 % на броя на заявените патенти в региона.  Последният стълб се очаква да доведе до укрепване на Дунавския регион чрез повишаване на институционалния капацитет и подобряване на сътрудничеството за справяне с организираната престъпност.
  • Ø Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа също има за приоритет създаване на условия за развитие на иновациите и предприемачеството и по-конкретно да способства за бъдещото развитие на Югоизточна Европа като място на иновациите и икономиката на знанието, за подобряването на интеграцията и икономическите отношения в зоната на сътрудничество. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез развитието на мрежи за технологии и иновации, чрез поощряването на подходяща за иновационно предприемачество среда и чрез по-добри рамкови условия за иновации. Сред примерните проекти, които биха могли да бъдат финансирани, са: проучване на възможностите за реализация, съвместни обучения във връзка с иновациите и технологиите, създаване на мрежи от малки и средни предприятия (МСП) и др.Страницата е редактирана последно на: 10.09.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube